Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu predstavlja sveukupnost uspostave kulture kvalitete na Sveučilištu implementacijom Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom području visokog obrazovanja sa svrhom integracije Sveučilišta u nacionalni i europski prostor visokog obrazovanja s razvijenom kulturom kvalitete.

Sustav osiguravanja kvalitete na Sveučilištu provode sljedeća tijela:

Centra za unaprjeđenje kvalitete osnovan je na 17. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2006./2007. održanoj 31. svibnja 2007. Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu uređuju se glavna pitanja u svezi ustrojstva i djelovanja Centra za unaprjeđenje kvalitete.

Sastav vijeća Centra za unaprjeđenje kvalitete
Redni broj Funkcija Ime i prezime Kontakt email adresa
1 Voditeljica Centra za unaprjeđenje kvalitete Prof. dr. sc. Jadranka Marasović jmar@fesb.hr
2 Prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Prof. dr. sc. Branko Matulić branko.matulic@unist.hr
3 Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju Prof. dr. sc. Alen Soldo soldo@unist.hr 
4 Prorektorica za nastavu Prof. dr. sc. Rosanda Mulić rosanda.mulic@unist.hr
5 Prorektor za logistiku, informacijsku infrastrukturu i optimizaciju Prof. dr. sc. Marko Rosić  marko.rosic@unist.hr
6 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ekonomskog fakulteta Prof. dr. sc. Ivica Pervan ivica.pervan@efst.hr
jelica.fabris@efst.hr
7 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FESB-a Doc. dr. sc. Branimir Lela Branimir.Lela@fesb.hr
8 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta Doc. dr. sc. Ines Blažević iblazevic@ffst.hr
9 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG-a Doc. dr. sc. Nikolina Živaljić nikolina.zivaljic@gradst.hr
10 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličko bogoslovnog fakulteta Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz jgarmaz@kbf-st.hr
11 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić nstip@ktf-split.hr
12 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kineziološkog fakulteta Prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski suncica.delas@kifst.hr
13 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta Doc. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr
14 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta Doc. dr. sc. Anita Gudelj anita@pfst.hr
15 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pravnog fakulteta Izv. prof. dr. sc. Ines Medić ines.medic@pravst.hr
16 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete PMF-a Doc. dr. sc. Nikola Marangunić nikola@pmfst.hr
17 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Umjetničke akademije Izv. prof. Larisa Aranza lara.aranza2@gmail.hr
18 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora Doc. dr. sc. Maja Krželj maja.krzelj@unist.hr
19 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za stručne studije Dr. sc. Winton Afrić wafric@oss.unist.hr
20 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Doc. dr. sc. Ivana Kružić ivanaanteric@yahoo.com
21 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Doc. dr. sc. Ante Obad (Sonja Koren)  sonja.koren@ozs.unist.hr
22 Predstavnica Sveučilišne knjižnice Mr. sc. Dubravka Dujmović dubravka@svkst.hr
23  Predstavnica Studentskog centra Sanja Jukić, dipl. oec. sanja.jukic@scst.hr
24 Predstavnik studenata Josip Podrug podrug.josip94@gmail.com
25 Predstavnik studenata Deni Pjanić deni.pjanic@gmail.com
26 Predstavnik studenata Mateo Marušić mateo.marusic95@gmail.com
27 Predstavnik studenata Ivan Bezmalinović ivan.bezma@hotmail.com 
28 Predstavnik studenata Ivan Jagnjić ijagnjic@gmail.com
29 Vanjski član Dr. sc. Merica Pletikosić  merica.pletikosic@gmail.com 
30 Vanjski član Srećko Radnić srecko.radnic@rera.hr

Ured za kvalitetu je ustrojbena jedinica Rektorata koja pruža administrativnu potporu sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost

Prof. dr. sc. Branko Matulić

Email: branko.matulic@unist.hr

 

Voditeljica odjeljka za kvalitetu

Dijana Balić, mag.oec.

Tel: 021/558268

Email: dijana.balic@unist.hr

 

Stručni suradnik za osiguravanje kvalitete u nastavi, znanosti i umjetnosti

Ivan Marin, dipl. iur.

Email: imarin@unist.hr

 

 

Odbori za unaprjeđenje kvalitete ustrojeni na razini sastavnica Sveučilišta organiziraju, koordiniraju i provode postupke vrednovanja i razvijaju unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.
Sastav Odbora za unaprjeđenje kvalitete sastavnica Sveučilišta u Splitu:

NAZIV SASTAVNICE
VODITELJ-ICA ODBORA ČLANOVI
EKONOMSKI FAKULTET
Prof. dr. sc. Ivica Pervan
ivica.pervan@efst.hr
 • Jelica Fabris, dipl. oec.
 • Prof. dr. sc. Snježana Pivac
 • Doc. dr. sc. Ivan Matić
 • Doc. dr. sc. Dario Miočević
 • Lana Pupek, studentica
 • Marin Popović, student
 • Sandra Čanić, vanjski član
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Doc. dr. sc. Branimir Lela
Branimir.Lela@fesb.hr
 • Prof. dr. sc. Jadranka Marasović
 • Doc. dr. sc. Josipa Barić
 • Izv. prof. dr. sc. Damir Sedlar
 • Doć dr. sc. Tonći Modrić
 • Marko Bošnjak, student
 • Mateo Marušić, student
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

doc. dr. sc. Nikola Marangunić

nikola@pmfst.hr

 • doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov
 • doc. dr. sc. Branko Žitko 
 • doc. dr. sc. Ana Maravić
 • doc. dr. sc. Bernard Lovrinčević
 • doc. dr. sc. Jurica Perić
 • Doc. dr. sc. Endri Garafulić
 • Anita Mikelić, dipl. iur. 
 • Jelena Grbeša, studentica
FILOZOFSKI FAKULTET
Doc. dr. sc. Ines Blažević
iblazevic@ffst.hr
 • Doc. dr. sc. Branimir mendeš
 • Doc. dr. sc. Marko Rimac
 • Izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
 • Luka Donadini, student
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
Doc. dr. sc. Nikolina Živaljić
nikolina.zivaljic@gradst.hr
  • Doc. dr. sc. Ivan Balić
  • Izv. prof. dr. sc. Ivana Racetić
  • Prof. dr. sc. Darovan Tušek
  • Izv. prof. dr. sc. Deana Breški
  • Petar Laus, student
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
jgarmaz@kbf-st.hr
 • Dr. sc. Edvard Punda
 • S. Mariangela Majić
 • Doc. dr. sc. Mario Volarević
 • Josipa Burazer, studentica
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić
nstip@ktf-split.hr
 • Prof. dr. sc. Mladen Miloš
 • Prof. dr. sc. Senka Gudić
 • Antonija Parađina Plazonić, dipl. iur.
 • Dr. sc. Marin Ugrina
 • Denis Krivić, student
 • Dr. sc. Sanja Ćulin, vanjski član
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski
suncica.delas@kifst.hr
 • Doc. dr .sc. Jelena Paušić
 • Doc. dr. sc. Ana Kezić
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Karninčić
 • Jure Benić, student
MEDICINSKI FAKULTET
Doc. dr. sc. Joško Božić, dr. med.
josko.bozic@mefst.hr
 • Izv. prof. dr. sc. Jasna Marinović Ljubković, dr. med.
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić, dr. med.
 • Doris Rušić, mag. pharm.
 • Josip Anđelo Borovac, student
POMORSKI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj
anita@pfst.hr
 • Doc. dr. sc. Maja Krčum
 • Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
 • Doc. dr. sc. Pančo Ristov
 • Marko Katalinić, asistent
 • Dragutin Andrić, studentica
 • Branka Bedalov, referentica
PRAVNI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Ines Medić
ines.medic@pravst.hr
 • Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
 • Doc. dr. sc. Marija Boban
 • Doc. dr. sc. Marija Pleić
 • Edita Bačić, dipl. iur.
 • Stipe Kliškinjić, student
UMJETNIČKA AKADEMIJA
Izv. prof. Lara Aranza
lara.aranza2@gmail.hr
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
 • Izv. prof. Ivan Kolovrat
 • Dr. sc. Vito Balić
 • Marijana Markotić, studentica
 • Dora Blažević, studentica
 • Konstantin Haag, student
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
Doc. dr. sc. Maja Krželj
maja.krzelj@unist.hr
 • Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković
 • Dr. sc. Jure Brčić
 • Nikolina Penović, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
Dr. sc. Winton Afrić
wafric@oss.unist.hr
 • dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, prof. v. š. u trajnom zvanju
 • Igor Gabrić, v. pred.
 • dr. sc. Igor Nazor, pred.
 • dr. sc. Goran Čorluka, predavač
 • Siniša Zorica, predavač
 • Edita Šalov, viši predavač
 • Antonija Babić, asistent
 • Jelena Slugan, asistent
 • Mija Vatavuk, mag. oec.
 • Mikela Jozić, student 
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI

 

Doc. dr. sc. Ivana Kružić
ivanaanteric@yahoo.com

 • Doc. dr. sc. Toni Perković
 • Paula Bjeliš, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Doc. dr. sc. Ante Obad
ante.obad@ozs.unist.hr
 • Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez.
 • Antea Puizina, studentica

Povjerenstvo za studije je tijelo Centra zaduženo za provođenje postupka odobravanja prijedloga novih studijskih programa, izmjena i dopuna postojećih studijskih programa, vrednovanja programa stručnog usavršavanja na sveučilišnoj razini te periodičnog unutarnjeg vrednovanja studijskih programa Sveučilišta. Povjerenstvo čine: svi prorektori od kojih je prorektor zadužen za nastavu predsjednik Povjerenstva po funkciji, po jedan član u znanstveno-nastavnom zvanju za svako znanstveno i umjetničko područje, a koje članove imenuje vijeće Centra na mandat do opoziva.

Članovi Povjerenstva za studije su:

 • Prof. dr. sc. Rosanda Mulić
 • Prof. dr. sc. Marko Rosić
 • Prof. dr. sc. Branko Matulić
 • Prof. dr. sc. Alen Soldo
 • Prof. dr. sc. Zoran Đogaš
 • Izv. prof. Larisa Aranza
 • Izv. prof. dr. sc. Goran Kardum
 • Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić
 • Doc. dr. sc. Josipa Ferri
 • Doc. dr. sc. Josip Dukić
 • Doc. dr. sc. Veljko Srzić

Sve dokumente vezane za vrednovanje novih studijskih programa i izmjene i dopune postojećih mogu se pronaći na sljedećem linku: http://www.unist.hr/kvaliteta/vrednovanja-i-rezultati

 

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom u dvije godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Senat na prijedlog vijeća Centra. Članovi povjerenstva su predstavnici svakog znanstvenog i umjetničkog područja i jedan predstavnik studenata koji nisu ujedno i članovi tijela za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i sastavnica. Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu su:

 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, tehničke znanosti
 • doc. dr. sc. Ivana Mudnić, biomedicina i zdravstvo
 • doc. dr. sc. Mirela Petrić, biotehničke znanosti
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević, društvene znanosti
 • prof. dr. sc. don Mladen Parlov, humanističke znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, prirodne znanosti
 • izv. prof. Alen Čelić, umjetničko područje
 • Zvonimir Jurun, student