Vrednovanja i rezultati

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata od 27. listopada 2008.

Na prijedlog Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Senat je na svojoj 90. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine usvojio novi Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu te novi anketni upitnik.

Cilj je provođenja postupka ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

DOKUMENTI:

Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu 

Anketni upitnik za studentsko vrednovanje nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu

 

REZULTATI PROVEDENIH VREDNOVANJA – zbirni rezultati za Sveučilište:

Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.

Akademska godina 2013./2014.

Akademska godina 2012./2013.

Akademska godina 2011./2012.

Akademska godina 2010./2011.

Akademska godina 2009./2010.

Akademska godina 2008./2009.

Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 60.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

DOKUMENTI:

Postupak provođenja studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života (izvadak iz Priručnika)
Anketni upitnik za studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života

 

REZULTATI: 

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 61.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

DOKUMENTI:

Postupak provođenja studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija (izvadak iz Priručnika)
Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

 

REZULTATI:

Unutarnja periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi se u svrhu procjene stupnja razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u odnosu na definirane Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja ili ESG standarde (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European H igher Education Area).

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom u dvije godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Senat na prijedlog vijeća Centra. Članovi Povjerenstva su predstavnici svakog znanstvenog i umjetničkog područja i jedan predstavnik studenata koji nisu ujedno i članovi tijela za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i sastavnica.

Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.

Na 22. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 25. veljače 2016., donesena je Odluka o prihvaćanju nove verzije Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Izvješća:

Analiza uspješnosti studiranja provodi se s ciljem utvrđivanja uspješnosti polaganja ispita i uspješnosti završavanja studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na Sveučilištu i kritične točke nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronalaženje najboljeg načina za njihovo otklanjanje.

Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 59.).

DOKUMENTI:

Postupak provođenja analize uspješnosti studiranja na Sveučilištu u Splitu (Izvadak iz Priručnika)

 

Cilj postupka manjih izmjena i dopuna postojećih studijskih programa je kontinuirano poboljšanje i osuvremenjivanje studijskih programa te prilagođavanje uvjetima izvođenja.

Postupak vrednovanja manjih izmjena i dopuna studijskih programa provodi Povjerenstvo za studije prema Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu.

DOKUMENTI:

Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu

Obrasci za dostavu prijedloga manjih izmjena i dopuna studijskih programa:

Zahtjev za izmjene i dopune studijskih programa
Izmjene i dopune studijskog programa

Elaborat o studijskom programu (umjesto obrasca Izmjene i dopune studijskog programa kod implementacije ishoda učenja)


Obrasci za postupak vrednovanja prijedloga manjih izmjena i dopuna studijskih programa:

Analiza manjih izmjena i dopuna studijskih programa – izvještaj izvjestitelja

Cilj postupka većih izmjena i dopuna postojećih studijskih programa je kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje studijskih programa unutrašnjim i vanjskim uvjetima njihova izvođenja.

Postupak vrednovanja većih izmjena i dopuna studijskih programa provodi Povjerenstvo za studije prema Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu.

DOKUMENTI:

Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu


Obrasci za dostavu prijedloga većih izmjena i dopuna studijskih programa:

Zahtjev za izmjene i dopune studijskih programa
Izmjene i dopune studijskog programa

Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG-standardima.  Vanjskom prosudbom procjenjuje se i doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete i kulture obrazovanja visokog učilišta. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete ili audit Sveučilišta u Splitu, koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, obavlja se prema modelu opisanom  u  Priručniku  za  vanjsku  neovisnu  periodičnu  prosudbu  sustava  osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb, 2010). U tom je Priručniku vanjska prosudba definirana kao  postupak prosudbe stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokoga učilišta.

U Priručniku su sustavno navedeni potrebni dokumenti i elementi postupka u pojedinim fazama vanjske neovisne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete te aktivnosti koje prethode pokretanju postupka, odnosno koje se provode tijekom postupka i nakon njegova završetka. Tako  je  glede  Sveučilišta  u  Splitu  obavljeno  planiranje,  prosudba  u  užem   smislu  i izvješćivanje. Nakon što se Sveučilište očituje o primljenom Izvješću, slijedi faza naknadnog praćenja u kojoj Sveučilište poduzima mjere za poboljšanje sustava u skladu s preporukama iz Izvješća.

 

Završno izvješće o rezultatima vanjske periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu