Najave i događanja

Poziv na sudjelovanje u međunarodnoj Ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu

Poziv na sudjelovanje u međunarodnoj Ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu

Pozivaju se sastavnice Sveučilišta na sudjelovanje u međunarodnoj Ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu na engleskom jeziku „Split summerschool“ (STSS2017), odnosno na dostavu prijedloga modula/predmeta koji će biti dio ljetne škole.

Škola je osmišljena kao skup zanimljivih i atraktivnih modula/predmeta koji obrađuju suvremene teme iz različitih područja. Prema predloženom modelu do sada je Škola dva puta održana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, pa detaljnije informacije možete vidjeti na web stranici www.split-summerschool.com.

Prijedloge modula/predmeta potrebno je dostaviti Odjelu za kvalitetu Sveučilišta na mail: dijana.balic@unist.hr najkasnije do ponedjeljak 3. travnja 2017. godine u 12:00 sati.

Prijedlog modula/predmeta dostavlja se u obrascu Elaborat o programu cjeloživotnog učenja koji Vam dostavljamo u prilogu. U navedenom obrascu sastavnice ispunjavaju stavke koje se odnose na njihovu sastavnicu i šalju nam jedan elaborat bez obzira koliko modula/predmeta predlože. Opise modula/predmeta potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na temelju pristiglih elaborata sa svih sastavnica sastaviti će se jedinstveni elaborat na razini Sveučilišta koji će proći postupak vrednovanja sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Splitu.

Svi potrebni obrasci te primjer elaborata Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije naleze se na linku: http://www.unist.hr/poziv-na-sudjelovanje-u-me%C4%91unarodnoj-ljetnoj-skoli-sveucilista-u-splitu

Procijenjeno prosječno ukupno utrošeno vrijeme potrebno za stjecanje ishoda učenja jednog modula Škole je 60 sati, odnosno 2 ECTS boda, pa modul treba osmisliti kao cjelinu koja se može obraditi u tom vremenu te predvidjeti način i vrijeme za provjeru stečenih ishoda učenja. Dio vremena, od navedenih 60 sati, treba planirati za rad s polaznicima na nastavi, a dio za samostalni rad polaznika, prema procjeni nastavnika, što se definira u Izvedbenom planu modula (pogledati primjer u prilogu).

Preporuka je da modul obrađenim temama zadovoljava zahtjevima 7. razine HKO-a jer se očekuje da školu pohađaju studenti diplomskog i poslijediplomskog studija te zaposlenici.
Nastava se izvodi na engleskom jeziku, prema rasporedu koji će se poslati polaznicima neposredno prije početka Škole.

Aktualnim i zanimljivim sadržajem ovakva privlači značajan broj inozemnih polaznika što doprinosi našoj prepoznatljivosti, internacionalizaciji te većoj mobilnosti i suradnji.

Sastavnica za svoje module/predmete može samostalno odrediti vrijeme održavanja i cijenu koštanja Ljetne škole.