Rektorat

GLAVNI TAJNIK

Filip Klarić-Kukuz mag. iur. glavni tajnik
+385 21 348 163

KABINET REKTORA

URED REKTORA

Ivana Pletković oec. pročelnica Ureda rektora
+385 21 348 163
Nataša Musap tajnica rektora
+385 21 348 163
Zrinka Koludrović mag. educ. philol. croat. et mag. educ. philol. angl. tajnica prorektora
Marko Mamut vozač rektora

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Antonija Žaja Čičak prof. voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću
Franka Babić prof. voditeljica Odjeljka za odnose s javnošću
Gordana Alfirević referentica za odnose poslova s javnošću i organizaciju događanja

ODSJEK ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Danijel Gudelj dipl. kroatolog i soc. stručni suradnik za izdavačku djelatnost

SVEUČILIŠNA GALERIJA VASKO LIPOVAC

Helena Trze Jakelić dipl. oec. voditeljica Sveučilišne galerije

SREDIŠNJA SLUŽBA REKTORATA

URED ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE

Filip Klarić-Kukuz mag. iur. glavni tajnik i voditelj Ureda za ljudske resurse i kadrovske poslove
Tina Lovčić voditeljica Odsjeka za korespodenciju
Maja Mijatović dipl. iur. voditeljica Odjeljka za ljudske resurse i kadrovske poslove
+385 21 348 163
Ana Skejić dipl. iur. stručna suradnica u Uredu za ljudske resurse i kadrovske poslove

URED ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Emanuel Čulić dipl. iur. voditelj Ureda za pravne i opće poslove
Jelena Gladović mr. sc. voditeljica Odjeljka za pravne poslove
Tonći Zakarija dipl. iur. voditelj Odjeljka za pravne poslove u nastavi i kvaliteti
Vjekoslav Bekavac domar-kurir
Marino Marijanović domar-kurir
Marija Erceg spremačica
Lenka Bašić spremačica

URED ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, PISARNICU I PISMOHRANU

Antonela Banovac bacc. admin. publ. voditeljica Ureda za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu
Jelena Žeravica administrativna referentica za administrativne poslove, pisarnicu i arhivu

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO

Jelena Hrga dipl. oec. voditeljica Odjela za financijsko poslovanje i računovodstvo

URED ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Katja Kovačić dipl. oec. voditeljica Ureda za financije i računovodstvo
Marin Šodan dipl. oec. savjetnik za financije i računovodstvo

ODSJEK ZA FINANCIJE

Tanja Jurić dipl. oec. voditeljica Odjeljka za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Marija Prgomet mag. oec. stručna savjetnica za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Edita Doris Anđelić bacc. admin. publ. voditeljica Ispostave za financije i blagajnu
+385 21 348 163
Dajana Stolica dipl. oec. voditeljica Odjeljka za praćenje projekata i programa
+385 21 348 163

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO

Marija Kosanović struč. spec. oec. voditeljica Odsjeka za računovodstvo
Ana Barišić mag. oec. stručna suradnica za računovodstvo
Ivan Rašetina mag. oec. stručni suradnik za računovodstvo
Jelena Vukić voditeljica Odsjeka računovodtvenih poslova - osnovna sredstva
Jelena Lozo struč. spec. oec. voditelj Odsjeka računovodstvenih poslova - financijski knjigovođa
Janja Vatrov bacc. admin. publ. voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova - financijski knjigovođa

ODJEL ZA NABAVU

Ivana Bakotin dipl. oec. voditeljica Odjela za nabavu

URED ZA NABAVU

Anamarija Svaguša dipl. oec. voditeljica Ureda za nabavu
Krešimir Meić mag. iur. stručni suradnik za nabavu

URED ZA NABAVU - PROJEKTI

Tiana Matošić dipl. oec. stručna savjetnica za nabavu - projekti

ODJELJAK ZA PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA

Bože Tadić univ. bacc. oec. voditelj Odjeljka za praćenje provedbe ugovora

URED ZA LIKVIDATURU

Marija Palaversa dipl. oec. voditeljica Ureda za likvidaturu

URED ZA INVESTICIJE, RAZVOJ I IMOVINU

Lada Prkić dipl. ing. građ. voditeljica Ureda za investicije, razvoj i imovinu
+385 21 361 433
Zdravko Ruščić dipl. ing. građ. voditelj Odjeljka za investicije i imovinu
+385 21 348 163
Marina Madunić mag. ing. industr. stručna suradnica za investicije, imovinu i projekte

URED ZA INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

Leida Rizvan dipl. ing. el. voditeljica Ureda za informacijsku infrastrukturu
Nikola Cecić mag. ing. el. stručni suradnik za informacijsku infrastrukturu

URED ZA NASTAVU

Gabrijela Budimir dipl. novinarka voditeljica Ureda za nastavu
+385 21 348 163
Jasminka Petko struč. spec. oec. voditeljica Odjeljka za nastavu
+385 21 348 163
Silvija Rančić dipl. novinarka stručna suradnica za nastavu
+385 21 348 163
Gordana Dujmović dipl. croat. i angl. stručna suradnica za nastavu (zamjena za Silviju Rančić)
Branka Radić mag. mus. stručna suradnica za nastavu
+385 21 348 163
Sandra Domazet prof. stručna suradnica za nastavu

ODSJEK ZA TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU

Luka Subašić prof. fizičke kulture voditelj Odsjeka za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

URED ZA KVALITETU

Dijana Banovac mag. oec. voditeljica Ureda za kvalitetu
Ivan Marin dipl. iur. stručni suradnik za osiguranje kvalitete u nastavi i znanosti

URED ZA SAMOSTALNE STUDIJE

Paula Vučemilović Šimunović dipl. iur. voditeljica Ureda za samostalne studije
Katarina Balić mag. ing. admin. nav. stručna suradnica za studije i studente
Mirna Kovačić univ. spec. oec. stručna suradnica za Hotelijerstvo i gastronomiju
Anika Šimundić administrativna tajnica samostalnih studija

ODJEL ZA ZNANOST I INOVACIJE

Nikola Balić mag. ing. comp. voditelj Odjela za znanost i inovacije

URED ZA ZNANOST

Ana Grgić mag. ing. agr. stručna suradnica za znanost

URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

Ivana Vuka mag. biol. et oecol. mar. voditeljica Ureda za transfer tehnologije
Mia Elez mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist. stručna suradnica za transfer tehnologije

ODJELJAK ZA POTPORU NASTAMBI ZA POKUSNE ŽIVOTINJE

Jagoda Dujić mr. sc. voditeljica Odjeljka za potporu nastambi za pokusne životinje

URED ZA PROJEKTE - Odjeljak za potporu provedbi projekata

Tonka Petričević mag. oec. voditeljica Odjeljka za potporu provedbi projekta
Mia Mihaljević mag. oec. stručna suradnica za potporu provedbi projekata
Nikola Bejo mag. oec. stručni suradnik za potporu provedbi projekata

URED ZA PROJEKTE - Odjeljak za pripremu projekata

Bruna Paušić mag. oec. voditeljica Odjeljka za pripremu projekata

ODJEL ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Ana Ćosić prof. voditeljica Odjela za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

URED ZA MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Sanja Mikačić Grubišić mag. soc. voditeljica Ureda za međusveučilišnu suradnju
Filipa Jelaska mag. soc. stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju
Charlotte Nicollet dr. sc. stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju

URED ZA AKADEMSKU MOBILNOST

Maja Sumina mag. oec. voditeljica Ureda za akademsku mobilnost
Ana Marinović mag. philol. croat. et mag. philol. angl. stručna suradnica za akademsku mobilnost
Dora Ganza mag. educ. philol. angl. et mag. educ. hist. art stručna suradnica za akademsku mobilnost
Marina Matković mag. educ. philol. ital. et mag. educ. hist. art stručna suradnica za akademsku mobilnost
Tea Knez mr. sc. stručna suradnica za akademsku mobilnost

ODJEL ZA STUDENTSKI STANDARD I SPORT

Toni Gamulin prof. fizičke kulture voditelj Odjela za studentski standard i sport

URED ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKOG STANDARDA

Sanela Krstulović dipl. ing. građ. voditeljica Ureda za poboljšanje infrastrukture studentskog standarda

URED ZA AKTIVNOSTI STUDENATA I POBOLJŠANJE STUDENTSKOG STANDARDA

Toni Batinić bacc. cin. voditelj Odsjeka za aktivnosti sveučilišnih ekipa
Ivan Bogdanović dipl. oec. stručni suradnik za studente s invaliditetom

Rad sa strankama: pon-pet: 09:00 – 13:30 ili po dogovoru s voditeljem ureda

Magdalena Ramljak mag. cin. stručna savjetnica za organizaciju natjecanja i rekreaciju studenata
Antonija Vrgoč struč. spec. publ. admin. stručna savjetnica za kontrolu kvalitete studentskog standarda

URED ZA UPRAVLJANJE KARIJERAMA

Antonia Peroš dipl. psiholog voditeljica Ureda za upravljanje karijerama

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Boris Milat v.d. voditelj Odjela za unutarnju reviziju
+385 21 348 163
Nikolina Certa mag. oec. unutarnja revizorica
+385 21 348 163

Ured za provedbu projekta "The European University of the Seas" (SEA-EU)

Ivana Jadrić univ. spec. oec. tehnička voditeljica
Nina Dujmović mag. philol. franc. et mag. philol. hisp. stručna suradnica za mobilnost
Mia Majić mag. rel. int. viša savjetnica za provedbu projekta
Karla Nikolić dipl. oec. stručna suradnica za administrativne poslove