Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
29.8.2022.
Novi preddiplomski program na Sveučilištu u Splitu -  kreće studij Komunikacija i mediji

Već od ove jeseni na Sveučilištu u Splitu moći će se studirati preddiplomski sveučilišni studij Komunikacija i mediji.  Naime, od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivena je dopusnica  za ovaj studij u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik komunikacije i medija.

UPIS NA STUDIJ

Upisna kvota za I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija za akademsku 2022./23. godinu i to za državljane RH i ostalih EU članica s položenom državnom maturom je 25. Na natječaj za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikacija i mediji mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu. Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Komunikacija i mediji u okviru državne mature za predmet Hrvatski jezik i predmet Strani jezik zahtijeva se A razina, a za predmet Matematika B razina.

Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku. U slučaju da je pristupniku Engleski jezik bio jezik srednjoškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi. Prijava ispita državne mature i prijava za upis na preddiplomski sveučilišni studij Komunikacija i mediji Sveučilišta u Splitu obavit će se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa na internetskoj stranici www.postani-student.hr. Upis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis unutar upisne kvote obavit će se na temelju rang liste Središnjeg prijavnog ureda (pristupnici s položenom državnom maturom) 21. rujna 2022. godine u vremenu od 10 – 13 sati u zgradi Rektorata, Ruđera Boškovića 31, V. kat.

VIŠE O STUDIJU

Kontinuirano osluškujući potrebe društva za novim oblicima znanja i kompetencija, Sveučilište u Splitu pripremilo je kvalitetan i suvremeno koncipiran preddiplomski studijski program u području komunikacije i medija.

U suvremenom umreženom društvu nemoguće je zamisliti područje djelatnosti izolirano od medija, a napredne informacijske tehnologije i komunikacijske vještine postale su preduvjet uspješnosti svih djelatnosti. Znanja o medijima i komunikaciji postala dio suvremene pismenosti koja se nekoć ograničavala na poznavanje jezika i kulture ponašanja, a danas obuhvaća umijeće komunikacije putem aplikacija i brojnih medijskih platformi. Temeljno znanje o komunikaciji i medijima, zasnovano na kritičkom vrednovanju medijskih objava presudno je za razumijevanje političkih procesa u zemlji i u međunarodnim odnosima, za upravljanje ljudskim potencijalima, za razumijevanje marketinga i oglašavanja. Znanjima i vještinama kritičkog vrednovanja komunikacije i medijskih sadržaja podloga su prije svega suvremene teorije komuniciranja i suvremene teorije medija i medijskih efekata, ali i trendovi koji se odnose na publiku i njezine medijske prakse. Interdisciplinaran pristup ovog studija povezuje potrebna znanja iz sociologije i psihologije, jezika i govorništva, ekonomije, prava, političke znanosti kao i suvremene informacijske tehnologije koja se sve masovnije koristi u medijima. Osim navedenih područja, u suvremenom i informacijski divergentnom i na neki način zasićenom informacijskom i komunikacijskom području, neophodno je studente podučiti znanjima iz područja etike, etičnosti objavljivanja, znanstvenoj metodologiji, nepristranosti i divergentnosti i osjetljivosti za neka pitanja, poput religije i religijskog dijaloga. Studenti će također dobiti i temeljna epistemološka znanja potrebna za znanstveno-istraživački pristup medijskim sadržajima i njihovim publikama.

Interes za pokretanje predloženog studijskog programa i partnerstvo u njegovoj realizaciji iskazali su lokalni i regionalni mediji, udruge te lokalna, regionalna i nacionalna zajednica. Kontakt je ostvaren s mnogim medijskim kućama, nakladnicima tiskovina, nevladinim organizacijama te jedinicama lokalne i regionalne samouprave i odjelima za medije velikih tvrtki. Program preddiplomskog studija Komunikacija i mediji koncipiran je tako da je usklađen s temeljnim dokumentima i kodeksima strukovnih organizacija kao što je Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatska udruga digitalnih izdavača, Udruga novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca kao i s temeljnim postulatima novinarstva u najrazvijenijim europskim državama. Predloženi studij, uz temeljna znanja i vještine u komunikaciji i medijima, prihvaćajući i poštujući najbolje prakse kako u Hrvatskoj tako i u EU te mišljenja strukovnih udruženja sadržava i sljedeće kolegije: Teorije medija i komunikacije uključujući Društvenu povijest medija i Retoriku. Posebna pozornost posvećena je Akademskom i kreativnom pisanju/pismenosti uključujući i Istraživačke seminare i Vještine prezentiranja. U isto vrijeme kroz Medijsku, informacijsku i digitalnu pismenost dužna pažnja bit će posvećena Medijskim politikama i medijskom pravu u hrvatskom i Europskom kontekstu, kao i Slobodi medija i Vjerodostojnosti medijskih sadržaja. Uz gore navedeno valja spomenuti raznoliku ponudu izbornih predmeta koji se realiziraju samostalno ili u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta. Tako će studenti moći izabrati Akademsko pisanje na engleskom jeziku uz Uvod u jezičnu stilistiku, Kritičko mišljenje, Interkulturalnu komunikaciju i Religije u suvremenim medijima kao i druge navedene kolegije iz studijskog programa. Osobita pažnja dana je praktičnoj nastavi, uz mogućnost sudjelovanja u kreiranju javnopolitičkih kampanja gdje bi primijenili stečena teorijska znanja, nadopunili ih znanjima koje bi im prenijeli mentori i predavači praktičnih znanja koja su važna za uspješan ulazak na tržište rada.

Zanimanje za predmetni studijski program i potporu njegovu pokretanju iskazale su brojne partnerske institucije i tvrtke izvan akademskog sektora. Među njima su jedinice lokalne samouprave, u prvom redu gradovi Split i Kaštela, kao i Splitsko-dalmatinska županija. Potencijalni partneri su i brojne javne institucije, strukovne organizacije i udruge posvećene promicanju medijske kulture, slobode javnog priopćavanja i vjerodostojnosti koja je korelat te slobode. Uspostavljena je ili je u planu uspostava suradnje s brojnim medijskim kućama i nakladnicima različitih profila i dometa, od onih lokalnih do nacionalnih, a računa se i na potporu i doprinos medijskih i informativnih servisa velikih tvrtki. Predloženi studijski program potpuno je usklađen s misijom i strateškim dokumentima Sveučillišta u Splitu, u prvom redu sa Strategijom Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2021.-2025. godine (usvojena na 45. sjednici Senata 24. ožujka 2021. godine) te provedbenim Akcijskim planom (usvojenim na 47. sjednici Senata 27. svibnja 2021. godine). Pokretanje studija fokusiranog na komunikaciju i medije 21. stoljeća poklapa se s nekoliko proklamiranih strateških ciljeva Sveučilišta u Splitu, posebice s osuvremenjivanjem studijskih programa u skladu s potrebama našeg vremena i suvremenog društvenog okruženja. Jednako tako, predloženi je studijski program usuglašen i s dokumentom mreže visokih učilišta. Završetkom preddiplomskog studija Komunikacija i mediji studenti stječu kompetencije za rad u javnoj komunikaciji te svim službama koje zahtijevaju stručnjake na području komunikacije. Mogućnost zapošljavanja očekuje se u javnim i državnim institucijama koje imaju odjele u kojima se kreira i provodi medijska politika, medijska strategija, ali i regulacija medijskog sektora – u Hrvatskoj su to prije svega Ministarstvo kulture i Agencija za elektroničke medije. Nakon završetka studija moguće je zapošljavanje u javnim i državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i institucijama, u privatnim i javnim zakladama, agencijama za istraživanje javnog mnijenja, u nevladinom sektoru na poslovima analize medijskih objava i analize javne komunikacij, ali i u sektoru kreativnih industrija. Nakon završenog preddiplomskog studija Komunikacija i mediji, moguće je nastaviti studij na velikom broju diplomskih studija koji se nude i u Hrvatskoj i u inozemstvu, u području društvenih ali i humanističkih znanosti, kojima je predznanje o komunikaciji i medijima komplementarno. Ukoliko studenti odluče studij nastaviti u Hrvatskoj, na Sveučilištu u Splitu nudi im se diplomski studij Novinarstvo u suvremenom okolišu, a na ostalim sveučilištima u Hrvatskoj veći broj diplomskih studija iz komunikologije, medija, novinarstva i odnosa s javnošću.

Sveučilište u Splitu je pripremilo i nastavak studija na diplomskoj razini, jer je spreman studij Novinarstva u suvremenim medijima kao odgovor na zahtjev tržišta rada gdje su se mnogi našli u novinarskim redakcijama sa završenim preddiplomskim studijima različitih društveno-humanističkih usmjerenja, a bez adekvatne akademske podloge. Takav novi i suvremeno osmišljen diplomski studij novinarstva nudi potrebna novinarska znanja za rad u sve raznovrsnijim i disperziranijim medijskim redakcijama te brojnim aplikacijama kao i velikom broju informacijskih i komunikacijskih platformi.

Pišu: prof. dr. sc. Goran Kardum i izv. prof. dr. sc. Željko Radić, prorektori Sveučilišta u Splitu

 

 

 

 

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!