Natječaj za upis diplomskog studija Marine Fishery na engleskom jeziku

Sveučilišni odjel za studije mora je raspisao natječaj za upis diplomskog studija Marine Fishery na engleskom jeziku. Troškovi upisa su u potpunosti pokriveni u sklopu projekta InteRiV, tako da je studij besplatan za studente koji se upišu. Ukupan broj mjesta je10. Obzirom na COVID19 situaciju bit će omogućena online nastava.

UVJETI UPISA

Diplomski studij Marine Fishery mogu upisati prvostupnici koji su završili preddiplomske studije iz različitih znanstvenih područja poput biotehničkih, prirodnih ili drugih srodnih disciplina.

PRIJAVE

Prijave na Natječaj potrebno je dostaviti e-mailom i poštom (ili osobno) u razdoblju od 29. lipnja do 02. listopada 2020. godine.

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem ili samo poštom (osobno) neće se razmatrati.

E-mail za slanje prijavevpanadic@unist.hr (naslov e-maila treba glasiti: Application for the graduate study programme Marine Fishery 2020./2021.).

Prijava se predaje osobno ili šalje preporučenom poštom na adresu:

Sveučilišni odjel za studije mora – Sveučilište u Splitu

Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska

s naznakom «Application for the graduate study programme Marine Fishery 2020./2021.»

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Životopis (Europass) s fotografijom;
 • Preslika dokaza o državljanstvu (domovnica) za hrvatske državljane, odnosno putovnice ili osobne iskaznice (za strane državljane);
 • Preslika diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju;
 • Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (preslik indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika), ukoliko prethodno obrazovanje nije na engleskom jeziku ili ukoliko engleski jezik nije materinji jezik;
 • Prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom;
 • Nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena i duljine studiranja preddiplomskog studija.

Rang lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena 09. listopada 2020. na web stranicama Odjela (http://more.unist.hr/).

UPIS

Upisi studenata obavljat će se 13.-14. listopada 2020.

Primljeni kandidati na dan upisa dužni su dostaviti:

 • Original ili ovjerenu kopiju dokaza o državljanstvu (domovnica) za hrvatske državljane, odnosno ovjerenu kopiju putovnice ili osobne iskaznice (za strane državljane);
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju;
 • Dvije fotografije veličine 35mm x 45mm.

INFORMACIJE

Upis na diplomski studij Marine Fishery je osiguran iz sredstava projekta InteRiV (Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu). Detaljnije obavijesti o diplomskom studiju Marine Fishery, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/), mogu se dobiti telefonski (+385 21 510 190; +385 21 510 193), osobno (Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska) te putem e-maila (vpanadic@unist.hr; maja.krzelj@unist.hr).

UNIVERSITY DEPARTMENT OF MARINE STUDIES

 

Address:                     Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Croatia

Tel:                             +385 (0)21 510 190

Web:                           http://more.unist.hr/

E-mail:                       vpanadic@unist.hr

ELIGIBILITY CRITERIA

Graduate study programme of Marine Fishery can be enrolled by bachelors who have completed undergraduate study programmes from different scientific fields like biotechnical sciences, natural sciences or other related disciplines.

APPLICATION

Applications for admission can be done by both e-mail and mail (or submitted personally) in the period from 29 June to 2 October 2020.

Incomplete or late applications will not be evaluated (only applications postmarked within the application deadline will be evaluated) and applications submitted only by e-mail or mail (personally) will not be considered.

E-mail for applicationsvpanadic@unist.hr (subject line on the e-mail should be: Application for the graduate study programme Marine Fishery 2020/2021).

Application is to be submitted personally or sent by registered mail to the address:

University department of marine Studies  – University of Split

Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Croatia

with an indication «Call for applicants to the graduate study programme Marine Fishery 2020/2021»

Obligatory documents to be enclosed with the application:

 • CV in English with photograph (Europass);
 • proof of nationality (domovnica) for Croatian citizens, i.e. passport or ID card photocopy (for foreign citizens);
 • photocopy of diploma or certificate on completed undergraduate studies
 • proof of knowledge of English language (one of the following: photocopy of index or secondary school diploma or foreign language certificate), unless prior education was in English language or English is the mother tongue;
 • transcript of records and proof of grade point average from completed undergraduate studies;
 • teaching plan and programme of completed undergraduate study programme

SELECTION PROCEDURE

All applicants are required to undergo selection which does not include classification exam, instead the ranking list is made upon the grade point average and the duration of undergraduate study programme.

The ranking list will be published on 9 October 2020 on the official website of the Department (http://more.unist.hr/).

ENROLMENT

Enrolment will take place 13 – 14 October 2020.

Admitted candidates must provide the following documents on the enrollment day:

 • Original or certified photocopy of proof of nationality (domovnica) for Croatian citizens, i.e. certified photocopy of passport or ID card (for foreign citizens);
 • Original or certified photocopy of diploma or certificate on completed undergraduate study programme;
 • Two photographs size 35 mm x 45 mm.

INFORMATION

Enrolment in graduate study of Marine Fishery is financed from the funds of the project InteRiV (Internationalization of Marine Fishery and Naval Studies study programmes at the University of Split). Further information on graduate study of Marine Fishery, as well as information about enrolment, can be obtained through official website (http://more.unist.hr/), telephone number (+385 21 510 190; +385 21 510 193), at the address Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, Croatia or by e-mail (vpanadic@unist.hr; maja.krzelj@unist.hr).