Najave i događanja

U Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira upisan standard zanimanja Forenzični istražitelj mjesta događaja

U Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira upisan standard zanimanja Forenzični istražitelj mjesta događaja

U Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira upisan je drugi standard zanimanja na Sveučilištu u Splitu pod nazivom Forenzični istražitelj mjesta događaja. Predlagatelj standarda je Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Datum upisa u registar je 26. ožujka 2019. g, a standard zanimanja vrijedi do 31. 12. 2022. g. Standard je razvijen za studijski modul Istraživanje mjesta događaja na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti, a čiji je voditelj prof. dr. sc. Šimun Anđelinović. 
U radnoj skupini za izradu standarda zanimanja sudjelovali su: voditelj radne skupine prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, zamjenik voditelja radne skupine Slobodan Marendić, dipl. krim., pomoćnik načelnika PU za granicu, doc. dr. sc. Željana Bašić, doc. dr. sc. Ivana Kružić, Tihana Pivac, dipl. iur., sutkinja Županijskoga suda u Splitu, Stanko Smodlaka, dipl. ing., stalni sudski vještak, Andrea Ledić, načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, Dario Ugrin, dipl. krim. djelatnik Vojne policije, Daira Barović, dipl. iur., DORH i mr. sc. Ante Gugić 

Forenzični istražitelj mjesta događaja osoba je sa specijaliziranim znanjima iz područja istraživanja mjesta događaja, prikupljanja, pohrane, obrade, laboratorijske analize i interpretacije dokaznih materijala i tragova s mjesta događaja. Određuje forenzičnu strategiju i postupke prilikom istraživanja mjesta događaja te vodi tim, utvrđuje i ocjenjuje sve zahtjeve istrage/ispitivanja; daje nalaz i mišljenje u sudskim postupcima te znanstvenim i stručnim radom obrađuje rezultate istraživanja, unaprjeđuje metode i znanstvenim i stručnim publikacijama unapređuje forenzične znanosti. Surađuje sa sudbenim vlastima i nadležnim dionicima sigurnosti i obrane radi jačanja sigurnosti i obrane građana, materijalnih dobara i okoliša.