Najave i događanja

In memoriam prof. emeritus dr. sc. Goran Tomašević

Dana 3. svibnja 2020. godine u 76-oj godini života zauvijek nas je napustio profesor emeritus dr. sc. Goran Tomašević. Kao dugogodišnji profesor i znanstvenik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, profesor Tomašević ostavio je neizbrisiv trag u pravnoj znanosti i kod generacija studenata koje je poučavao pravnoj struci i znanosti.

Profesor emeritus dr. sc. Goran Tomašević rođen je 4. svibnja 1944. godine u Splitu. Nakon završene gimnazije upisao je Pravni fakultetu u Splitu god. 1962. i diplomirao u lipnju 1966. Za asistenta na Katedri kaznenih znanosti Pravnog fakulteta u Splitu biran je 15. studenog 1966. god. Već prije spomenutog izbora započeo je s vježbeničkom praksom na tadašnjem Općinskom i Okružnom sudu u Splitu te je 1968. god. položio pravosudni ispit. Godine 1971. stekao je pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu akademski stupanj magistra krivičnopravnih znanosti. Prof. emer. dr. sc. Goran Tomašević doktorirao je na temu “Mjere sigurnosti u krivičnom pravu s posebnim osvrtom na ove mjere u krivičnom pravu Jugoslavije” u srpnju 1982. god. i stekao titulu doktora pravnih znanosti iz područja kaznenog prava. Godine 1973. biran je u zvanje predavača za predmet Kazneno pravo te 1977. god. za predmet Kazneno procesno pravo. Nakon izbora u zvanje docenta 1984. god., za izvanrednog je profesora izabran 1990. god., za redovitog profesora 1999. god., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2005. god. Umirovljen je 1. listopada 2014. god. nakon čega mu je odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 2015. god. dodijeljeno počasno zvanje professor emeritus za priznatu znanstveno-nastavnu izvrsnost te zasluge za napredak i razvitak Sveučilišta u Splitu.

Usavršavao se u inozemstvu studijskim boravcima na više institucija od Pravnog fakulteta u Rimu, University of Connecticut u SAD do Goethe Instituta u Bremenu, SR Njemačka i dr. Prof. emer. dr. sc. Goran Tomašević obavljao je funkciju prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, bio je dugogodišnji ravnatelj Zavoda za kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić" Pravnog fakulteta u Splitu, pročelnik Katedre za kazneno procesno pravo te glavni i odgovorni urednik i višegodišnji član Uredništva časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. Bio je dugogodišnji član Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu i član Upravnog odbora istog udruženja, član Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (Association Internationale de Droit Penal, AIDP), član Uredništva Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu, Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo te redoviti član - utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Doprinos poticanju razvitka znanstvene djelatnosti dao je i kao član Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje pravnih znanosti te Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti.

U gotovo pola stoljeća dugoj profesionalnoj karijeri prof. emer. dr. sc. Goran Tomašević ostvario je zapažene rezultate u svim važnim područjima djelatnosti sveučilišnog nastavnika: znanstvenom, nastavnom i stručnom. Autor je stotinu znanstvenih i stručnih radova u obliku sveučilišnih udžbenika, monografija, članaka i referata na kongresima i savjetovanjima, priručnika, skripti i dr. iz područja kaznenog prava, kaznenog procesnog prava, međunarodnog kaznenog prava i kaznenog izvršnog prava, čime je dao izniman obol teoriji kaznenog prava u širem smislu. U njegovoj bogatoj bibliografiji značajno mjesto zauzima autorstvo u nekoliko udžbenika kao što su: Kazneno procesno pravo, udžbenik za visoke škole, (koautori Krapac, D. i Gluščić, S.), Narodne novine, Zagreb 2005, 312 str., Kazneno procesno pravo, Temeljni pojmovi i osnove praktične primjene, Split, 1998, 334 str., Osnove kaznenog prava i postupka (koautorica Kurtović, A.), Split, 2002, 258 str., Kazneno procesno pravo, udžbenik za visoke škole, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautori Krapac, D. i Gluščić, S.), Zagreb 2012, 414. str. i dr. Pored temeljnih instituta kazneno procesnog prava, u svom znanstvenom radu bavio se i aktualnim pitanjima međunarodnog kaznenog prava, procesuiranja organiziranog kriminaliteta, judicijalizacije postupka izvršenja sankcija, pravnim položajem žrtve, zaštite ljudskih prava zatvorenika i dr.

Profesor Tomašević bio je angažiran i na pripremi niza zakona i drugih normativnih akata. Na poziv Ministarstva pravosuđa RH bio je član Povjerenstva za izradu prijedloga Zakona o izvršavanju kazne zatvora, zatim pridruženi član Radne skupine Vlade Republike Hrvatske za ispitivanje sukladnosti zakonodavstva RH s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima, član proširene Radne skupine za izradu prijedloga tzv. policijskog zakonodavstva te, u više navrata, član Radne skupine za izradu Zakona o kaznenom postupku. Znanstveno se afirmirao kao dugogodišnji sudionik istraživačkog rada u okviru Kriminološkog instituta, danas zavoda "Ivan Vučetić", Zavoda za kaznene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu te Ministarstva znanosti i obrazovanja, sudjelujući u dvanaest znanstveno-istraživačkih projekata od kojih je u tri projekta bio i voditelj („Politika gonjenja i kažnjavanja za krivično djelo ugrožavanja javnog cestovnog prometa na području Okružnog suda u Splitu“, „Ugrožavanje javnog prometa uslijed omamljenosti na području Dalmacije“ i „Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode“).

Sudjelovao je na međunarodnim kongresima AIDP-a i drugim skupovima u inozemstvu: Organized Criminality and Croatian Criminal Proceedings, referat za pripremni kolokvij AIDP-a Guadalajara (Mexico), 1997., Organized Criminality and New Croatian Criminal Procedure, referat za XVI. International Congress of Penal Law, Budimpešta, 1999., The Admissibility of Police-Gathered Evidence in Croatian Criminal Procedure, referat za 2nd Comparative Law Colloquium u organizaciji Max Planck instituta i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beču, Beč, 1997. i dr. Tijekom svoje akademske karijere prof. emer. dr. sc. Goran Tomašević obrazovao je brojne generacije studenata koji su svjedočili o njegovom izrazito pedagoškom pristupu nastavi, sistematičnosti izlaganja i samozatajnoj predanosti radu. Generacije studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu koji danas obnašaju i najviše sudačke i državnoodvjetničke funkcije ili su već dugogodišnji odvjetnici mogu posvjedočiti o njegovoj izuzetnoj nastavnoj reputaciji i kroz kontakte i suradnju tijekom svoga rada u navedenim pravničkim profesijama. Na Pravnom fakultetu u Splitu izvodio je nastavu iz nekoliko predmeta diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih i stručnih studija: Kazneno procesno pravo, Međunarodno i europsko kazneno pravo, Poredbeno kazneno procesno pravo, Prekršajno pravo i Osnove kaznenog postupka. Karijeru profesora Tomaševića obilježio je izniman i altruističan angažman u nastavi, aktivan rad sa studentima i kontinuirano nastojanje unapređenja nastavnih oblika. Tako je njegov znanstveni rad rezultirao uvođenjem u studijski program sveučilišnog diplomskog studija prava kolegija Usporedno kazneno procesno pravo koje pruža povijesni i komparativni prikaz sustava kaznenog pravosuđa, a što je tada, 1998. god. sa stajališta budućih europskih integracija te intenziviranja međunarodnih odnosa i međusobnog prožimanja različitih pravnih sustava, obogatilo spoznaje budućih pravnika.

Profesor Tomašević je jedan od pionira uvođenja u studij prava nove nastavne metode u cilju povezivanja studija s praksom kaznenog sudovanja i većim interesom studenata za teorijski i praktičan rad na kolegiju. Primjenjujući metodu simulacije kaznenog suđenja uz sudjelovanje vanjskih suradnika (praktičara: kaznenih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sudskih vještaka) u provođenju vježbi, znatno je proširio nastavu uvođenjem posebnog Programa kaznenopravne prakse. U tome je surađivao s američkom pravničkom udrugom ABA/CEELI (American Bar Association - Central and East European Law Initiative) te je kao direktor Programa kaznenopravne prakse održao stotine dodatnih nastavnih sati i pripremio sve potrebne materijale uključujući skraćeni udžbenik i potreban priručnik. Prof. Tomašević je i jedan od pionira uvođenja e-učenja, jer je među prvima na Pravnom fakultetu u Splitu, postavio nastavni materijal (Kazneno procesno pravo-Opći dio: Pregled predavanja) dostupan u elektronskom obliku svim studentima. Također, prvi je objavio udžbenik u elektroničkom izdanju s područja kaznenog prava, čime je udžbenik Kazneno procesno pravo, Opći dio: Temeljni pojmovi, Split, 2009. besplatno dostupan svim studentima, ali i ostalim zainteresiranima na internetskim stranicama Pravnog fakulteta u Splitu. Navedeno samo po sebi govori o njegovim izvanrednim i nesebičnim nastojanjima da omogući visoku kvalitetu i široku dostupnost nastavnog materijala svim studentima.

Profesor Tomašević predavao je na i Poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju smjera kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na poslijediplomskim specijalističkim studijima Medicinsko pravo i Športsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Probacijski tretman kao zajedničkom studiju nekoliko sastavnica (Filozofskog fakulteta u suradnji s Pravnim, Medicinskim i Ekonomskim fakultetom) Sveučilišta u Splitu. Tijekom ratnih zbivanja nekoliko je godina samoprijegorno pomagao održavati nastavu i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Također, bio je mentor i član brojnih povjerenstava za ocjene i obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija na pravnim fakultetima u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Mostaru i Sarajevu te povjerenstava za izbore u znanstveno-nastavna zvanja. Svojom stručnošću, znanstvenim i pedagoškim radom pokazao je bogato iskustvo u vođenju mladih znanstvenika, odgojivši i nekoliko asistenata. Profesor Tomašević je znanstvenim i nastavnim radom, kao svjedok i sudionik vremena nastanka i razvoja Sveučilišta u Splitu, ostavio trajni biljeg u akademskim krugovima druge polovine dvadesetog stoljeća i početka dvadeset prvog stoljeća. U svom nesebičnom radu dao je i doprinos razvoju i širenju Sveučilišta u Splitu, jer je imao istaknutu ulogu u osnivanju interdisciplinarnog Sveučilišnog studijskog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, gdje je bio predavač i voditelj Katedre za pravne znanosti u forenzici.

Među svojim studentima, suradnicima, kolegama i prijateljima prof. emer. dr. sc. Goran Tomašević ostat će upamćen kao izniman nastavnik i uspješan znanstvenik koji je na vlastitom primjeru najbolje pokazivao odnos prema radu. Tomu svakako treba pridodati njegove ljudske kvalitete koje su se podjednako izražavale u radu i mentorstvu mlađih kolega, asistenata i novaka kojima je pomogao da se razviju i napreduju na znanstvenom i nastavnom planu, ali i u odnosu prema drugim nastavnicima i zaposlenicima Fakulteta i Sveučilišta, koji redom ističu izrazitu etičnost i kvalitete njegove ličnosti. Sjećajući se danas mnogobrojnih i dugogodišnjih trenutaka, razgovora i druženja s prof. emer. dr. sc. Goranom Tomaševićem, uz izraze beskrajne zahvalnosti, neka mu je vječna slava.

Predstojnica Zavoda za kaznene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić