ZAŠTO STUDIRATI NA KEMIJSKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U SPLITU?

Temeljna djelatnost Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (KTF) je visokoobrazovni nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području tehničkih znanosti u polju kemijsko inženjerstvo, prirodnih znanosti, polje kemija te u području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija. Studijski programi KTF-a od osnutka do danas kontinuirano prate potrebe društva i trendove razvoja te se temelje na vlastitim znanstvenim istraživanjima i najnovijim znanstvenim spoznajama. KTF je danas prepoznatljiva znanstveno-nastavna institucija koja obrazuje stručnjake za moderne tehnologije potrebne razvoju društva. Uspješnost KTF-a potvrđuje i kvaliteta završenih studenata koje su svoje mjesto našli u privredi, brojnim uspješnim znanstvenim projektima te suradnji s domaćim i stranim znanstveno-istraživačkim i akademskim institucijama.

STUDIJSKI PROGRAMI

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI U TRAJANJU OD 3 GODINE (180 ECTS BODOVA)

Kemijska tehnologija smjer, Kemijsko inženjerstvo

Po završetku preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer - Kemijsko inženjerstvo sveučilišni prvostupnik između ostalog može: primijeniti inženjerski ispravan pristup u rješavanju problema koristeći potrebna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, raditi u kemijskom laboratoriju i proizvodnom pogonu na siguran i stručan način, dizajnirati i provesti kemijsko-inženjerski eksperiment, obraditi i prezentirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja primjenom recentnih računalnih programa, razumjeti zakonitosti odvijanja jediničnih operacija procesnog inženjerstva te poznavati princip rada uređaja za njihovu provedbu i kontrolu procesnih parametara, identificirati utjecaj procesnih parametara na provedbu pojedinih jediničnih operacija, razlikovati osnovne konstrukcijske materijale i njihovu primjenu, odrediti temeljna svojstva materijala primjenom rutinskih metoda analize.

 

Kemijska tehnologija, smjer - Zaštita okoliša

Po završetku preddiplomskog studija Kemijska tehnologija, smjer - Zaštita okoliša sveučilišni prvostupnik može:  voditi rutinske proizvodne i preradbene procese imajući na umu održivi razvoj, predložiti rješenja u svrhu zaštite okoliša, prepoznati važnost konvencionalnih i obnovljivih izvora energije, razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na gospodarstvo, okoliš i društvo u cjelini, razumjeti profesionalnu i etičku odgovornost, sudjelovati u multidisciplinarnom timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje, prepoznati važnost cjeloživotnog učenja, primijeniti inženjerski ispravan pristup u rješavanju problema koristeći potrebna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, raditi u kemijskom laboratoriju i proizvodnom pogonu na siguran i stručan način, dizajnirati i provesti kemijsko-inženjerski eksperiment.

 

Kemija 

Po završetku preddiplomskog studija Kemija prvostupnik može: rješavati zadane probleme primjenom znanja i zakonitosti iz matematike, fizike i kemije, primijeniti koncepte, teorijske principe i eksperimentalna otkrića iz kemije u rješavanju problema, primijeniti ispravne postupke i pravila pri rukovanju i uporabi kemikalija, obraditi i prikazati podatke dobivene u laboratoriju primjenom uobičajenih računalnih programa, provesti, bilježiti i analizirati rezultate kemijskog eksperimenta, posluživati modernu instrumentaciju i klasične tehnike te pravilno prikazati rezultate eksperimenta, razumjeti osnovne principe jediničnih operacija, rješavati probleme temeljem kritičkog i analitičkog promišljanja.

 

Prehrambena tehnologija

Po završetku preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija prvostupnik može: primijeniti inženjerski ispravan pristup u rješavanju problema koristeći osnovna znanja iz matematike, fizike i kemije, raditi u kemijskom laboratoriju na siguran i stručan način, obraditi i prezentirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja primjenom računala, navesti osnovne karakteristike pojedine vrste hrane i principe pravilne prehrane, identificirati karakteristike sirovina za proizvodnju pojedinih grupa namirnica, odabrati prikladnu metodu analize hrane, razlikovati vrste i tipove reaktora koji se koriste u prehrambenoj industriji, provesti različite metode konzerviranja prehrambenih proizvoda u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE U TRAJANJU OD 2 GODINE (120 ECTS BODOVA)

Po završetku diplomskog studija Kemija magistri kemije mogu: pokazati razumijevanje glavnih koncepata svih pet glavnih disciplina kemije: analitičke kemije, biokemije, anorganske kemije, organske kemije i fizikalne kemije, znati primjenjivati kritičan način razmišljanja i znanstvene metode u dizajniranju i provođenju kemijskih eksperimenata, znati koristiti moderne knjižnične pretraživačke alate za pronalaženje znanstvenih informacija, biti sposobni koristiti računala za kemijsko modeliranje, simulacije i izračunavanja, znati koristiti odgovarajuće instrumente za prikupljanje i bilježenje podataka kemijskih eksperimenata, pokazati znanje u pisanju i govoru o temama iz kemije na jasan i jezgrovit način kemičarima i onima koji to nisu, u skladu s profesionalnim standardima, biti osposobljeni da učinkovito rade unutar različitih timova, kako u ispitivačkim tako i u znanstvenim laboratorijima.

Nakon završetka diplomskog studija Kemijska tehnologija magistar inženjer kemijskog inženjerstva može: primijeniti statističku i matematičku analizu u kemijsko-inženjerskim eksperimentima i procesima, pristupiti realnom kemijsko-inženjerskom problemu sa znanstvenog stajališta, samostalno planirati i provesti teorijska i eksperimentalna istraživanja, kritički procijeniti dobivene podatke i donijeti odgovarajuće zaključke, sustavno promišljati o ne-tehničkim utjecajima inženjerskog rada i uključiti odgovorno te aspekte u svoj rad, prepoznati potrebu za informacijama, pronaći i pružiti informaciju.

Nakon završetka diplomskog studija Prehrambena tehnologija magistar prehrambene tehnologije može: poznavati svojstva prehrambene sirovine i opasnosti koje postoje od trenutka prihvata do distribucije, prepoznati rizike iz okoliša za razvoj kontaminanta u proizvodu te poznavati i znati primijeniti metode rane detekcije opasnosti te metode sprječavanja rizika od kontaminacije proizvoda, poznavati sve segmente proizvodnog procesa određenog proizvoda te primijeniti znanstveni pristup u sprječavanju i rješavanju problema u proizvodnom procesu,  samostalno planirati i provesti teorijska i eksperimentalna istraživanja, kritički procijeniti dobivene podatke i donijeti odgovarajuće zaključke.

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI U TRAJANJU OD 3 GODINE (180 ECST BODOVA)

Sveučilišni poslijediplomski studij: Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša

Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštite okoliša

Kemija mediteranskog okoliša

Završetkom studija Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša te Kemija mediteranskog okoliša, doktorandi stječu ishode učenja i kompetencije u skladu s 8.2. razinom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), odnosno u skladu s 8. razinom prema European Qualifications Framework (EQF).

Doktori su obučeni da budu samostalni istraživači, u svim aspektima budućeg rada/karijere.

ZAŠTO BAŠ KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTETU U SPLITU?

 • Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.
 • Duga tradicija i iskustvo u edukaciji kao i provedbi različitih domaćih i međunarodnih projekta u području kemijskog inženjerstva i kemije te suradnja s gospodarstvom je garancija stjecanja primjenjivih kompetencija budućih studenata za tržište rada.  
 • KTF posjeduje suvremeno opremljene znanstvene, studentske i poluindustrijske laboratorije, učionice, vrhunsku znanstveno-istraživačku opremu, što zajedno s kvalitetnim profesorima i nastavnim bazama čini izuzetno poticajno okruženje za stjecanje znanja i kompetencija potrebnih za zapošljavanje u različitim kemijskim industrijama kao što je petrokemijska, farmaceutska, prehrambena, cementna, automobilska, u proizvodnim pogonima industrijskih kemikalija, gnojiva, premaza, proizvodnji i preradi plastike i gume, zaštiti okoliša, kemijskim i industrijskim laboratorijima kao i u prehrambenoj industriji.
 • Stručnjaci obrazovani na KTF-u uključeni su u razvoj održivih procesa i novih materijala kao i kontrolu kvalitete te se bave aktivnostima koje su pokretač razvoja mnogih proizvodnih i tehnološki postupaka.
 • Studenti KTF-a uključeni su u znanstvene aktivnosti na fakultetu bilo kroz sudjelovanje u znanstvenim projektima svojih nastavnika bilo kroz studentske projekte, dobitnici su brojnih nagrada za svoj rad, sudjeluju u projektima društveno korisnog učenja, projektima zaštite okoliša, organizaciji znanstvenih konferencija, Festivala znanosti, Noći istraživača, sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama.
 • Za studente završnih godina KTF organizira stručna putovanja, studentsku praksu i terensku nastavu kako bi se što bolje pripremili za uključivanje na tržište rada.
 • Tijekom studiranja studenti sudjeluju u mobilnosti na druga Europska sveučilišta kroz programe Erasmus+, Ceepus, IAESTE čime stječu i međunarodna iskustvo u studiranju ili provedbi stručnih praksi.
 • Sama zgrada KTF-a smjestila se u srcu Kampusa u „Zgradi Tri Fakulteta“, što studentima omogućava da osjete pravi duh studiranja na po mnogo čemu najboljem sveučilištu u Republici Hrvatskoj. U blizini je studentski centar, studentski dom i restorani, Sveučilišna knjižnica, zelene površine, sportska igrališta, mjesta za odmor i druženje.
 • Nastavne baze Fakulteta i Sveučilišta u Splitu ili tvrtke koje zapošljavaju diplomante KTF-a: AD Plastik, Brodosplit, CEMEX, Cian, PLIVA Hrvatska, Jadran galenski laboratorij, INA, prehrambena industrija, kozmetička industrija, industrija boja i lakova, tvrtke koje se bave zaštitom okoliša i dr. iz Bosne i Hercegovine (npr. Aluminij), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranski institut za istraživanje života, obrazovne institucije različitih nivoa, Vodovod i kanalizacija, Županijski zavod za javno zdravstvo, hrvatska vojska i policija, različite inspekcijske službe na državnoj i regionalnoj razini, itd.   
 • Nastavnici koji izvode nastavu na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu članovi su brojnih strukovnih udruženja i tijela u Hrvatskoj (Hrvatsko kemijsko društvo, Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polje kemija, Područno znanstveno vijeće za prirodne znanosti, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatski zavod za norme i dr.) i inozemstvu (npr. American Chemical Society).
 • Fakultet je potpisnik ERASMUS sporazuma za mobilnost nastavnika i studenata s Techniche universite Dresden, Dresden, Germany, Universita degli studi di Cagliari, Cagliari, Italia, Universita di Trieste, trieste, Italia, AGH University of science ant technology, Krakow, Polonia, Polytecnich institute of Braganca, Braganca, Portugal, University of Maribor, Maribor, Slovenia, Polymer technology college, Maribor, Slovenia i dr.
 • Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu sudjeluje u multilateralnoj suradnji s mogućnosti pokretljivosti studenata i nastavnika preko Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Kroz navedeni program ostvarena je suradnja sa sljedećim inozemnim institucijama: Faculty of Material Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Institute für Analytische Chemie, Karl-Franzens-Universität, Graz, Austria, Department of Analytical Chemistry, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic, Institute of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Czech Republic, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia.
 • Nastavnici Fakulteta objavljuju zamjetan broj znanstvenih radova od kojih je značajan broj obuhvaćen znanstvenim bazama Web of Science i Current Contents.
 • Nastavnici KTF-a dugi niz godina sudjeluju u izvođenju nastave kemije na drugim fakultetima i odjelima Sveučilišta u Splitu, kao i na drugim sveučilištima u inozemstvu.  
 • KTF provodi cijeli niz EU i HR projekta. Samo neki od njih: Development of new membranes for ion-selective electrodes enriched with nanoparticles of metals and metal oxides – NANOISEM, BioSMe "Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala", međunarodnih projekata (Next generationtest bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes i Bioprospecting Jadranskog mora) te „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“.

 

Još puno toga čeka vas na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu…

 

Za više informacija posjetite www.ktf.unist.hr ili se slobodno se obratite na mail: referada@ktf-split.hr ili broj telefona: 021 329 427

 

Vidimo se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu!    

 

Foto: Zoran Alajbeg / arhiva KTF-a