ZAŠTO STUDIRATI NA ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU?

…najtraženiji studijski programi Sveučilišta u Splitu

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija je relativno nova sastavnica Sveučilišta u Splitu nastala kao jedna od strateških potreba razvoja Sveučilišta u Splitu 2011. godine voljom i u partnerstvu s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu te još osam drugih fakulteta splitskog Sveučilišta. To je visokoobrazovna institucija koja ustrojava i izvodi sveučilišne (ali prema potrebi tržišta rada i stručne) preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studijske programe (puna vertikalizacija obrazovanja), obavlja stručni i znanstveni rad u području biomedicine i zdravstva, te ima ustrojenu i provodi izdavačku i bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave, te stručnog i znanstvenog rada. Pored navedenoga, organizacijski i kadrovski profilirana je u vrhunsku sveučilišnu instituciju za cjeloživotno učenje brojnih kako tradicionalnih tako i novih zdravstvenih profesija u našoj regiji i Republici Hrvatskoj.

 

STUDIJSKI PROGRAMI

Svi studijski programi (preddiplomski i diplomski) izvode se u cijelosti prema izrađenom planu i programu te dobivenim dopusnicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Štoviše, SOZS je jedino visoko učilište u Republici Hrvatskoj koje je do sada u cijelosti implementiralo postulate Bolonjske deklaracije te Hrvatski kvalifikacijski okvir u potpunosti usklađen s EU kvalifikacijskim okvirom što sve skupa vodi prema EU Registru zanimanja.

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija izvode se slijedeći preddiplomski studijski programi:

Sestrinstvo

Sveučilišni studij sestrinstva je namijenjen stjecanju znanja, vještina i kompetencija nužnih za učinkovit rad u suvremenim zdravstvenim sustavima, kao i stjecanju akademskih zvanja u sestrinstvu, sukladno načelima definiranim u dokumentima i preporukama Bolonjskog procesa. Nakon završetka studija polaznici su potpuno osposobljeni za samostalan individualni i timski rad u zdravstvenom sustavu i to: osposobljeni su odabrati potrebnu zdravstvenu njegu koristeći teoretsko i kliničko znanje, planirati, organizirati i pružati zdravstvenu njegu prilikom liječenja pacijenta na temelju stečenih znanja i vještina, pristupiti zajedničkom radu s drugim dionicima u zdravstvenom sektoru, uključujući sudjelovanje na praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja na temelju stečenih znanja i vještina, prezentirati pacijentima zdrav način života i pravilnu skrb o sebi, samostalno primijeniti trenutačne mjere za spašavanje života, primijeniti mjere u kriznim i opasnim situacijama, baratati savjetima i uputama za osobe kojima je potrebna njega i njihovim bližnjima te ih poduprijeti, razviti kvalitetu i procijeniti zdravstvenu njegu, pristupiti stručnoj komunikaciji i suradnji s pripadnicima drugih zanimanja u zdravstvenom sektoru, analizirati kvalitetu njege radi poboljšanja vlastite stručne prakse, objasniti znanstvene temelje opće zdravstvene njege, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja, objasniti narav i etiku struke te općih načela zdravlja i zdravstvene njege, primijeniti odgovarajuće kliničko iskustvo…

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva stječe se 180 ECTS i stručni naslov sveučilišni prvostupnik sestrinstva (engl., bachelor in nursing), univ.bacc., te državnu dopusnicu za neovisan rad u zdravstvenom sustavu.

Primaljstvo

Primaljstvo kao medicinska djelatnost kojoj je zadaća pružanje stručne pomoći pri porodu izuzetno je tražen studijski program. Buduće primalje po završetku studija spremne su: djelovati unutar zdravstvenog tima u slučajevima kada je potreban multidisciplinarni pristup, primjenjivati sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi, kao i znanja iz porodništva i ginekologije, voditi medicinsku dokumentaciju primaljske skrbi planirati, organizirati i provoditi primaljsku skrb; validirati plan primaljske skrbi, raditi analizu uvjeta za njegovo izvođenje i provoditi kliničku realizaciju planiranog, sudjelovati u edukaciji učenica i studentica primaljstva, djelovati po načelima profesionalne etike i zakonodavstva, provoditi edukaciju u pripremi za roditeljstvo i trudnice za porod, utvrditi trudnoću, voditi fiziološku trudnoću na svim razinama zdravstvene zaštite, procijeniti stanje trudnice i ploda, prepoznati nepravilnosti u trudnoći, sudjelovati u praćenju patoloških trudnoća pripremiti trudnicu i instrumente za pojedine dopunske pretrage u trudnoći, razlikovati fiziološki od patološkog nalaza, savjetovati trudnicu o potrebnim pretragama u otkrivanju rizične trudnoće, procijeniti tijek poroda i njegov utjecaj na rodilju i plod, pratiti stanje fetusa primjenjujući odgovarajuće kliničke metode i tehnička sredstva, voditi fiziološki porod, u hitnim slučajevima porod na zadak urezivati epiziotomije po potrebi, te šivati epiziotomije i rupture 1. i 2. stupnja, prepoznati nepravilnosti u porodu, poduzeti hitne mjere u odsutnosti liječnika, posebno manualnu eksploraciju i evakuaciju materišta, sudjelovati tijekom patološkog poroda, kao i operativnog dovršenja, procijeniti stanje novorođenčeta nakon poroda, provesti njegu i nadzor novorođenčeta, u odsutnosti liječnika poduzeti hitne mjere, u slučaju potrebe i reanimaciju novorođenčeta, pratiti stanje majke nakon poroda, razlikovati fiziološki od patološkog tijeka babinja, savjetovati majku o dojenju, provesti edukaciju o njezi i prehrani novorođenčeta, sudjelovati kod ginekološkog pregleda i provoditi edukaciju u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, redovitih ginekoloških pregleda i ranog otkrivanja bolesti, planiranja obitelji, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, te u ublažavanju tegoba klimakterija, …

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva stječe se 180 ECTS i stručni naslov sveučilišni prvostupnica/k (baccalaurea/-us) primaljstva., te državnu dopusnicu za neovisan rad u zdravstvenom sustavu.

 

Fizioterapija

Fizioterapija zadnjih godina jedan je od najtraženijih studijskih programa. Kompetencije koje studenti stječu po završetku studija su: obavljanje osnovnih zadataka na planu medicinske rehabilitacije, a u sklopu pojedinačnih rehabilitacijskih timova, uključujući unapređenje zdravlja, edukaciju bolesnika i obitelji, sprječavanje bolesti i izravnu pomoć oboljelim i onesposobljenim ljudima svih uzrasta u zdravstvenim ustanovama i zajednici, obavljanje zdravstveno odgojne aktivnosti, djelovanje u potpunosti kao ravnopravan član zdravstvenog tima, provođenje edukacije i nadzora budućih fizioterapeuta – mentorstvo te istraživačka aktivnost.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva stječe se 180 ECTS i stručni naslov sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizioterapije., te državnu dopusnicu za neovisan rad u zdravstvenom sustavu.

 

Radiološka tehnologija

Svrha studijskog programa je postići teorijska znanja i praktične vještine u primjeni dijagnostičkih i terapijskih metoda u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji, Nuklearnoj medicini i radioterapiji. Kompetencije koje se stječu završetkom studija su: samostalno rukovanje svim vrstama rendgenskih uređaja konvencionalne i digitalne radiologije, odgovorno sudjelovanje u timskom radu, samostalno rukovanje radioterapijskim uređajima, poznavanje metoda nuklearne medicine, uređaja i instrumenata u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini te rad s radioaktivnim izotopima, učinkovita primjena svih mjera zaštite od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja kao i upoznavanje s najsuvremenijim uređajima iz spomenuta tri područja dijagnostike i terapije od kojih su neki još u fazi razvoja.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva stječe se 180 ECTS i stručni naslov sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) radiološke tehnologije, te državnu dopusnicu za neovisan rad u zdravstvenom sustavu.

 

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Medicinska laboratorijska dijagnostika (laboratorijska medicina) je zdravstveno i znanstveno područje vezano za medicinske laboratorije različitih specijalnosti i profila u zdravstvenim institucijama i institucijama koje nisu nužno u sustavu zdravstva, a povezane su s medicinskom laboratorijskom dijagnostikom. Kompetencije koje se stječu završetkom studija su: analiziranje, kritično promišljanje i rješavanje stručnih problema iz svakodnevne prakse u području svoje odgovornosti, organizaciju, uzimanje, transport i pohranu biološkog materijala, te po potrebi i drugog materijala, komunikaciju sa suradnicima i kliničkim odjelima, javljanje rezultata nalaza u pripadajućoj samostalnosti i odgovornosti, razumijevanje tehnika i metoda koje primjenjuje u stručnom i istraživačkom području laboratorijske medicine, etički pristup u radu s bolesnicima i biološkim humanim materijalom, osposobljenost za kvalitetno analiziranje različitih uzoraka, koristeći kemijske, biokemijske, molekularne, imunološke, citološke i histološke metode.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva stječe se 180 ECTS i stručni naslov sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) medicinske laboratorijske dijagnostike te državnu dopusnicu za neovisan rad u zdravstvenom sustavu.

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija izvode se slijedeći diplomski studijski programi:

Sestrinstvo

Studij sestrinstva drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja magistra sestrinstva (engl., master degree in nursing) omogućit će edukaciju kadrova koji će biti osposobljeni djelovati kao rukovoditelji i upravljači u zdravstvenim procesima u različitim okvirima zdravstvenog sustava, koji će znati u praksi primijeniti skrb za bolesnika sukladno suvremenim znanstvenim dokazima, protokolima i smjernicama (engl., evidence-based nursing) te kadrove koji će suvereno moći sudjelovati u edukaciji prvostupnika i magistara sestrinske struke.

 

Fizioterapija

Studij fizioterapije drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja drugostupnika studija fizioterapije, magistra fizioterapije (engl., master degree in physiotherapy), prema načelima Bologna procesa će studentima osigurati:

 • sveobuhvatan kompleks novih spoznaja, znanja i vještina, koje predstavljaju logičnu nadogradnju na spoznaje i vještine stečene tijekom studiranja na prvom stupnju studija;
 • osposobiti ih za vođenje zdravstvenih timova i upravljanje procesima u zdravstvu;
 • osposobiti ih primjeni znanstvenog pristupa tijekom rada;
 • osposobiti ih primjeni načela fizioterapije zasnovanog na dokazima tijekom rada; i
 • osposobiti ih za stalno učenje, kao i stalno djelovanje u ulozi mentora i nastavnika.
 •  

 

Radiološka tehnologija

Studij radiološke tehnologije drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja drugostupnika studija radiološke tehnologije, magistra radiološke tehnologije (engl., master degree in radiologic technology), prema načelima Bologna procesa će studentima osigurati:

 • sveobuhvatan kompleks novih spoznaja, znanja i vještina, koje predstavljaju logičnu
 • nadogradnju na spoznaje i vještine stečene tijekom studiranja na prvom stupnju studija;
 • osposobiti ih za vođenje zdravstvenih timova i upravljanje procesima u zdravstvu;
 • osposobiti ih primjeni znanstvenog pristupa tijekom rada;
 • osposobiti ih primjeni načela radiološke tehnologije zasnovane na dokazima tijekom rada; i
 • osposobiti ih za stalno učenje, kao i stalno djelovanje u ulozi mentora i nastavnika.

 

 

ZAŠTO BAŠ ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Odjel zdravstvenih studija dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.

Ovladavanje kliničkim vještinama organizirano je kroz sve godine studija, a studentu njegov portfolio služi kao jamstvo da niti jedna od predviđenih vještina nije ostala nesavladanom, što je dužan svojim potpisom na listi evidencije stručne prakse potpisati i mentor (što ga u konačnici čini suodgovornim za primjenu kliničke vještine studenta).

Studenti SOZS-a stručnu praksu obavljaju u sljedećim institucijama: Klinički bolnički centar Split, Nastavni zavod za javno zdravstvo ŽSD, Zavod za hitnu medicinu ŽSD, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Centar za rehabilitaciju - Mir, Poliklinika Medikol, Centar za dentalnu radiologiju “X DENT”, Zubni rendgen Dr. Lauc, Privatna zdravstvena njega bolesnika “Luciana Matković”, Dom za starije i nemoćne osobe “Vita”, Dom za starije i nemoćne osobe “Afrodita”, Poliklinika Gynenova, Poliklinika Jadran, Poliklinika dr. Obad, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Srednja zdravstvena škola u Splitu, Specijalna bolnica Sveta Katarina u Zaboku/Zagrebu (s dva zaposlenika SOZS-a u kumulativnom radnom odnosu), Poliklinika Drinković u Zagrebu (s izabranim predavačima i mentorima na SOZS-u) te brojni drugi.

Na jedno raspoloživo mjesto upisne kvote dolazi 5-15 studenata i to kao prvi izbor.

U samo prve 3 godine rada sveučilišnog Odjela, prema anonimnim studentskim anketama na velikom uzorku ispitanika, kvaliteta studiranja (nastava i nastavnici) bila je iznad prosjeka Sveučilišta u Splitu (gdje ima velikih sastavnica, starijih od 60 godina), a što su popratili i lokalni mediji koji ovaj Odjel svrstavaju među 5 ponajboljih sastavnica Sveučilišta Splitu.

U analizi AZVO-a kvalitete upisanih studenata na 166 fakulteta u RH, studenti SOZS-a su po svojoj kvaliteti na prvom mjestu u ovoj visokoobrazovnoj obrazovnoj „branši“ u Republici Hrvatskoj a na drugom mjestu na Sveučilištu u Splitu (odmah iza Medicinskog fakulteta). Posljednje izvješće AZVO-a za akademsku godinu 2020./21. navodi kako je SOZS po ulaznoj kvaliteti studenata na petom mjestu među svim fakultetima u Republici Hrvatskoj i jedini među prvih dvadeset sa Sveučilišta u Splitu, s prosjekom ocjena studenata upisanih u prve godine studija od 4,50.

SOZS ima 418 vanjskih suradnika (od toga do 130 mentora i koordinatora mentora), od toga 67 u kumulativnom radnom odnosu s Medicinskim fakultetom (20 redovitih profesora, 25 izvanrednih profesora i 22 docenta), 38 u punom radnom odnosu na drugim sastavnicama Sveučilišta u Splitu (8 redovitih profesora, 3 izvanredna profesora, 9 docenata, 14 asistenata, 1 predavač, 3 stručna suradnika), te 313 suradnika (10 redovitih profesora, 7 izvanrednih profesora, 38 docenata, 35 asistenata, 21 predavač, te ostali bez zvanja).

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija podržava školovanje svoga znanstveno-nastavnog i nastavnog kadra na doktorskim studijima (trenutno je 10 asistenata i predavača pred završetkom doktorskog studija) te redovito planira i izdvaja financijska sredstva u tu svrhu, kao i druge vidove stručnog usavršavanja zaposlenika svih službi SOZS-a.

SOZS se nalazi u novim prostorima zgrade „3 Fakulteta“ u Kampusu Sveučilišta u Splitu (vlastiti laboratoriji i Centar kliničkih vještina, Studentska referada, Ured za znanost, nastavu i međunarodnu suradnju, Centar karijera, seminarske učionice i predavaonice te prostori  Uprave, Katedri, nastavnika, itd.).

Upisne kvote za svaki studijski smjer određene su prema potrebama tržišta radne snage četiriju dalmatinskih županija.

Edukacija na Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu se temelji na uspostavljanju suvremenog edukacijskog sustava zasnovanog na jasno definiranim očekivanim ishodima studiranja (outcome-based education). Stečena znanja, vještine i stavovi će omogućiti zdravstvenim radnicima da učinkovito odgovore na sve potrebe pacijenata i osiguraju im sigurnu, kompetentnu i etičnu zdravstvenu skrb.

Još puno toga čeka vas na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, upisati Zdravstvene studije u Splitu znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije ni to mala stvar.

 

Za više informacija posjetite www.ozs.unist.hr ili se slobodno se obratite na mail: ured@ozs.unist.hr ili broj telefona: 021 564 808

Vidimo se na Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu!

Foto: preuzeto sa "unsplash"