Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
15.2.2023.
Poziv za izradu logotipa Savjeta mladih

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva mlade kreativce da daju svoj prijedlog logotipa i slogana savjeta mladih

Svrha poziva

Povećanje interesa mladih za sudjelovanje u savjetima mladih, prepoznavanje te promicanje savjeta mladih i poticanje osnivanja i rada savjeta mladih.

Što su savjeti mladih?

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.

Osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih uređuje Zakon o savjetima mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedba Zakona o savjetima mladih obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi nadzor nad provedbom Zakona i daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za njegovu efikasniju provedbu.

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

Više o savjetima mladih dostupno je na poveznici https://demografijaimladi.gov.hr/istaknuteteme/mladi-4064/savjeti-mladih-4069/4069

Tko se može prijaviti?

Na ovaj poziv mogu se prijaviti mlade osobe, u dobi od 15 - 30 godina. Jedan prijavitelj može prijaviti najviše 2 prijedloga logotipa, koji uključuju slogan i naziv "savjeti mladih" (slogan također može biti u najviše 2 varijante ako se prijavljuju 2 logotipa).

Što trebam učiniti?

- izraditi prijedlog logotipa, u pdf i vektorskom formatu,

- logotip mora sadržavati slogan kojim se potiče mlade na aktivno sudjelovanje u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i naziv "savjeti mladih"

- dizajn logotipa treba biti vlastiti originalni rad

- logotip ne smije sadržavati nepristojan, diskriminirajući, uznemirujući, nasilni, provokativni ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv ili neprikladan sadržaj

- radovi koje se prijavljuju ne smiju biti prethodno objavljivani ili korišteni u tiskanom ili elektroničkom obliku za druge namjene

Odabrani logotip će se koristiti za potrebe promoviranja savjeta mladih, na dokumentima, internetskim stranicama te ostalim tiskanim i/ili elektronskim materijalima.

Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Središnji državni ured za demografiju i mlade zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.

Do kada se mogu prijaviti?

Poziv je otvoren 30 dana od dana objave na internet stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Prijave pristigle nakon isteka ovog roka neće se razmatrati.

Kako i kome poslati?

Prijedlog logotipa je potrebno dostaviti u digitalnom obliku, zajedno s popunjenim obrascem za prijavu.

Prijava se dostavlja na adresu: savjeti.mladih@demografijaimladi.hr

Način odabira najkvalitetnijeg rada

Sve radove koji ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva razmatrat će Povjerenstvo za odabir imenovano od strane državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Povjerenstvo će se pri odabiru najboljeg rada voditi kriterijima kvalitete predloženih radova (primjerice u kojoj mjeri je poruka uratka jasna i razumljiva, u skladu s temom Poziva, ukupni dojam i dr.)

Odluku o dodjeli nagrade donosi državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, na prijedlog Povjerenstva, u roku 30 dana od dana završetka Poziva. Najkvalitetniji rad nagradit će se novčanom nagradom u iznosu od 400,00 eura.

Detaljnije informacije možete zatražiti putem adrese: savjeti.mladih@demografijaimladi.hr

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!