Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Studentske udruge

Na visokim učilištima mogu djelovati studentske udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama i druge organizacije studenata nastale udruživanjem studenata u okviru visokog učilišta.

Studentska organizacija - studentski zbor, studentska udruga ili druga organizacija studenata, neovisno o obliku organiziranja, koja djeluje na visokom učilištu.

Studentska udruga - udruga građana osnovana sukladno Zakonu o udrugama čije većinsko članstvo čine studenti i čija je djelatnost vezana uz zadovoljavanje studentskih potreba na području visokog obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravlja, ekologije i drugih područja od interesa za studente i koja je upisana u evidenciju studentskih organizacija.

Na Sveučilištu u Splitu djeluju sljedeće studentske udruge i organizacije:

Studentska sekcija za neuroznanost je službena studentska sekcija koja je pod izravnom ingerencijom Medicinskog fakulteta u Splitu, koja ima potreban potencijal za doprinijeti raznolikosti i bogatstvu iskustva studiranja na tom fakultetu. Svrha i cilj ove organizacije je okupiti zainteresirane studente Medicinskog fakulteta u Splitu, ali i drugih biomedicinskih i srodnih fakulteta u jednu jedinstvenu platformu unutar koje će se promovirati znanje, edukacija, međusobna suradnja i najviši standardi neuroznanosti.

https://www.facebook.com/neurosekcijasplit

Djelatnosti: osmišljavanje i provođenje programa zabavnog, kulturnog, edukativnog, humanitarnog i sportskog sadržaja za studente te manifestacija istog ili sličnog sadržaja; organiziranje prigodnih seminara i skupova; surađivanje sa Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu i sastavnicama; organiziranje studentsdkih druženja; promicanje studentskih prava; obavljanje ostalih djelatnosti kojima je svrha ispunjavanje osnovnih ciljeva Udruge.

Djelatnosti: organizacija debatnih i drugih govorničkih predavanja i seminara, javnih debata, okruglih stolova i tribina, debatnih natjecanja i drugih susreta debatanata i govornika, organizacija sudjelovanja na međunarodnim debatnim i govorničkim natjecanjima, predavanjima i susretima, te organizacija istovrsnih međunarodnih događaja u Hrvatskoj, suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

https://www.facebook.com/splitska.debatnaunija/

https://instagram.com/split.debating.union?utm_medium=copy_link

Djelatnosti: planiranje i pružanje informatičke edukacije članovima udruge; organiziranje tribina, seminara, kongresa, radionica, predavanja i sl. iz područja svog djelovanja; promicanje spolne jednakosti pri korištenju informatičkih tehnologija; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada te druge djelatnosti propisane člankom 8. Statuta. * PRENESEN PODATAK
Djelatnosti: okupljanje građana koji se bave pomorstvom;promicanje i unapređivanje studentskog života;organiziranje savjetovanja,radionica,predavanja,seminara,kongresa,tribina i drugih stručnih skupova o problemima;strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama koje podupiru rad Udruge;ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama;izdavanje stručnog časopisa sukladno posebnim propisima;obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostavrivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu;poticanje i unaprjeđenje kulturnih,zabavnih,sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata i članova Udruge; vrednovanje,očuvanje te pomoć pri zaštiti prirode i biološke raznolikosti;posredovanje pri zapošljavanju sadašnjih i bivših članova;pokretanju i promicanje projekta u struci;poticanje istraživačke djelatnosti u nautičkom turizmu i jedriličarskim natjecanjima;organiziranje stručnih izleta,posjećivanja sajmova za svoje članova,sukladno posebnim propisima;organiziranje tribina,skupova,seminara,ljetnih škola,obuka članova i sl.;pokretanje različitih projekata koji imaju za cilj unapređenje nautičkog turizma i zapošljavanje članova udruge;sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima,seminarima,izložbama koji su u vezi ciljevima i djelatnošću Udruge; organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih,znanstveno -istraživačkih,sportskih i drugih programa svojim članovima;djelatnosti vezane uz zaštitu mora i morskog okoliša po posebnim propisima;ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Djelatnosti: UPS sudjeluje u stručnim, informacijskim i društvenim aktivnostima. 2 UPS objedinjuje rad različitih stručnjaka za različite studentske tehničke projekte na području strojarstva, elektrotehnike, brodogradnje, računalstva i ekonomije. 3UPS će promicati i podupirati prisnu suradnju i razmjenu informacija među članovima, drugim stručnim društvima i organizacijama. 4.UPS će biti otvorena za sve inicijative i ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene djelatnosti. 5.UPS će organizacijom stručnih i znanstvenih skupova omogućiti razmjenu i prezentiranje stručnih i znanstvenih dostignuća s područja strojarstva, elektrotehnike, brodogradnje, računalstva i ekonomije. 6.popularizacija znanosti, a osobito tehničke znanosti; 7.umrežavanje , te razvoj međunarodne znanstvene i stručne suradnje; 8.poticanje i promicanje razvoja elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike putem različitih radionica; 9.pomoć pri samogradnji vozila,plovila,letjelica kroz pribavljanje opreme i pribora; 10.pomoć pri obavljanju drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom, a sukladno Zakonu.

https://ups-fesb.hr/

https://www.instagram.com/fesbracing/

https://www.facebook.com/FesbRacing

Djelatnosti: obrazovanje za demokratsko građanstvo - volonterstvo - suzbijanje korupcije - poticanje participativne demokracije - razvoj civilnog društva - promicanje ne nasilja i izgradnja mira - prevencija nasilja - javno informiranje i mediji - suzbijaanje i zaštita od diskriminacije - odgoj i obrazovanje - očuvanje prirode - zaštita okoliša.

https://www.facebook.com/splitmisli/

Djelatnosti: znanost, stručni rad i istraživanje; - sudjelovanje u sportskom natjecanju, - sportska poduka, - sportska rekreacija, - organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, - upravljanje sportskim objektima - promicanje sporta i zdravog načina življenja, - ostale djelatnsoti iz područja tehničke kulture-ronjenje s autonomnom opremom, - očuvanje prirode, - zaštita okoliša, - zaštita životinja, - ostale djelatnsoti iz područja zaštite okoliša i prirode.

https://www.instagram.com/pik_sveucilista_u_splitu/?hl=hr

Djelatnosti: planirati i programirati razvoj sveučilišnog sporta; sudjelovati u utvrđivanju politike razvoja studentskog sporta na Sveučilištu; sudjelovati u sportskim natjecanjima; organizirati sportsku pripremu, sportsku poduku i sportsku rekreaciju; organizirati i razvijati sportske udruge i sportske djelatnosti; promovirati sport i zdravi način življenja; koordinira aktivnosti članova; osnivati strukovne udruge u sportu; objedinjavati i usklađivati aktivnosti članova; stvarati uvjete za kontinuiranu studentsku sportsku aktivnost; djelovati na povećanju broja sudionika u sveučilišnom sportu; organizirati sportska natjecanja i sportske priredbe; surađivati s drugim sveučilišnim Savezima i drugim sportskim društvima; sudjelovati na manifestacijama od interesa; upravljati sportskim objektima kojih je Savez vlasnik ili korisnik; organizirati marketinške, promidžbene i informativne djelatnosti u interesu Saveza; obavljati i druge zadaće utvrđene ovim Statutom, drugim propisima i pravilima, a od interesa za studentski sport u Republici Hrvatskoj; obavljati ostale djelatnosti u sportu te - organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja, - briga i zaštita zdravlja svojih članova, - sigurnost na radu.

https://www.instagram.com/unisportsplit/

Djelatnosti: okupljanje studenata Sveučilišta u Splitu -sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama od interesa za Klub -briga o sportašima te sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvoj -sudjelovanje na natjecanjima, te priprema za iste -poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata -širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta -nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti -promocija Sveučilišta u Splitu u RH i svijetu -oraniziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke -suradnja s drugim športskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge, -poticanje studenata da se bave sportom - sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi natjecatelja i članova kluba -upravljanje sportskim objektima i održavanje sportske građevine sukladno Zakonu, -organiziranje marketinške, promidžbene i informativne djelatnosti u interesu kluba.

https://www.instagram.com/afcuniversitas/

https://www.instagram.com/afcu_futsal_akademija/

https://www.facebook.com/search/top?q=afc%20universitas%20-%20split

Djelatnosti: okupljanje studenata Sveučilišta u Splitu - sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama od interesa za Klub - briga o sportašima te sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvoj - organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke - širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta - nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti - poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunski rezultata - promocija Sveučilišta u Splitu u RH i svijetu - Suradnja s drugim športskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge, - poticanje studenata da se bave športom, - sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi natjecatelja i članova kluba - upravljanje športskim objektima i održavanje športske građevine sukladno Zakonu, - organiziranje marketinške, promidžbene i informativne djelatnosti uinteresu kluba - obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i zakonu.
Djelatnosti: unapređivanje djelatnosti studija te promocija boljitka istih kao institucija. - Poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih, umjetničkih, izdavačkih i praktičnih aktivnosti članova. - Popularizacija sporta, sportske rekreacije, zajedno s visokim obrazovanjem. - Organiziranje znanstvenih i stručnih konferencija, sportskih manifestacija i natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu. - Stručno usavršavanje sadašnjih studenata i suradnika te drugih stučnjaka u čijem je interesu unapređenje stručnog rada. - Suradnja i udruživanje s domaćim, inozemnim i međunarodnim ALUMNI udruženjima radi razmjene iskustva, koordiniranja, provođenja programa te planiranja zajedničkih aktivnosti ili organizacije javnih istupanja, tribina, okruglih stolova, predavanja, seminara, javnih događanja, sportskih aktivnosti i sl. - Suradnja s lokalnim, županijskim i državnim organima uprave i samouprave te resornim subjektima koji su profesionalno, stručno i osobno vezani uz djelatnosti udruge. - Zalaganje za unapređenje udruge formiranjem sekcija, komisija te radnih tijela u svrhu unapređenja specfičnih područja, - Pružanje informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijima na Sveučilištu, uključujući sve njegove sastavnice. - Iniciranje projekata i programa koji objedinjuju srodne udruge te iniciranje projekata i programa koji objedinjuju podršku stipendiranju studenata sportaša. - Oraniziranje projekata, aktivnosti i manifestacija, te sportske poduke i sportske pripreme za članove s ciljem postizanja što kvalitetnijeg razvoja, zaštite zdravlja i unapređenja zdravog življenja. - Osnivanje različitih sportskih sekcija i klubova i suradnja sa postojećim sveučilišnim sportskim udrugama. - Poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada, - Skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova udruge, - Ukupnom aktivnosti društva poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportskim aktivnostima, - Obavljanje ostalih djelatnosti sukladno Zakonu o udrugama, a koje doprinose ostvarivanju ciljeva udruge, utvrđenih ovim Statutom.

Djelatnosti: međunarodna suradnja u obrazovanju i mobilnosti i međunarodna prijateljstva, - rad na socijalnoj i praktičnoj integraciji međunarodnih studenata, - zastupanje interesa studenata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, - davanje relevantnih informacija o programima mobilnosti i drugim inicijativama u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, - pružanje pomoći pri odlasku u inozemstvo na studentsku razmjenu i reintegraciji studenata koji se vrate sa studentske razmjene, - pridonositi poboljšanju i pristupačnosti studentske razmjene, - brinuti za svoje članove, - cijeniti i poticati volonterizam i aktivno građanstvo, - zaštita prirode i okoliša, - organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova, - osmišljavanje i realizacija projekata za poboljšanje kvalitete razmjena studenata Sveučilišta u Splitu, - organizacija edukativnih i promotivnih programa kojima se potiče međunarodni duh među studentima u Splitu, - organizacija zabavno edukativnih događaja za potrebe domaćih i stranih studenata, - organiziranje humanitarnih događaja, - organizacija kulturno - edukativnih izleta, na temelju posebnih zakonskih propisa, u skladu s područjima djelovanja Udruge - suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, - uska suradnja sa Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, - obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

https://esnsplit.com/

https://www.facebook.com/esn.split/

https://www.instagram.com/esnsplit/?utm_medium=copy_link

Djelatnosti: organizacija slobodnog vremena mladeži u neobaveznom druženju i kroz kreativno poticajne programe; - organizacija predavanja, tečajeva i seminara o vjerskim, moralnim, odgojnim, socijalno - etičkim, kulturnim, strukovnim i znanstvenim pitanjima sukladno posebnim propisima; - organizacija radionica, tribina i rasprava u svrhu zalaganja za očuvanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva; - organizacija i sudjelovanje na duhovnim vježbama, obnovama, susretima, radionicama i tečajevima; - prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći radi pružanja iste socijalno ugroženim skupinama; - organizacija volonterskih i humanitarnih inicijativa te formacijskih programa za volontere; - poticati i organizirati karitativnu djelatnost članova kao bitnu sastavnicu duhovnog života i služenja u ljudskoj obitelji; -poticanje sportska rekreacije mladih te organiziranje i provođenje sportskih rekreativnih natjecanja i sportskih priredbi u svrhu cjelovitog razvoja osobe; - izdavanje publikacije iz područja djelovanja Centra sukladno posebnim propisima; - organizacija susreta, priredbi, smotri, izložbi i drugih oblika ljudskog stvaralaštva; - organizacija izleta i drugih oblika druženja, rekreacije i odmora; - upoznavanje hrvatske, europske i svjetske baštine; - poticanje ekološke svijesti i organizacija ekoloških akcija; - poticanje očuvanja prirode i zaštite okoliša te očuvanje prirodne baštine; - briga o duhovnom i materijalnom statusu članova; - izjavama i nastupima u javnosti promicati svrhu Centra i izjašnjavati se o važnim socijalno - etičkim pitanjima; - suradnja s ostalim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu; - organiziranje međunarodnih i domaćih konferencija i susreta; - pripremanje i služenje toplih i hladnih napitaka i jednostavnih jela svojim članovima u prostorijama Centra; - omogućavanje korištenja interneta i knjižnice za sve članove Centra.

http://skac.st/

http://volonterski.skac.st/

https://www.facebook.com/skac.st

https://www.instagram.com/skac_st/?hl=hr

Djelatnosti:
1. Organizacija predavanja, konferencija te panel rasprava
2. Istraživački rad studenata
3. Organizacija kvizova
4. Organizacija edukacija i radionica
5. Izrada projekata.
Djelatnosti: provodi programe pomoći mladim programerima; Promovira nove tehnologije i računalna programska rješenja; Podupire programe pomoći svojim članovima te drugim osobama koje zanima računalno programiranje; Podupire istraživački rad na području informatičkih znanosti; Razvija program obučavanja programera u sferi natjecanja i primjene računalnih programa; Organizira predavanja, obuke, kampove, seminare, natjecanja i savjetovanja.
Djelatnosti: organiziranje seminara, konferencija, posjeta arheološkim nalazištima, arhivima, povijesnim institucijama (muzejima, knjižnicama, galerijama); organiziranje i provedba programa edukativnog sadržaja; organiziranje i posjećivanje kulturnih, znanstvenih i društvenih tribina, glazbenih i scenskih priredbi, promocija knjiga i likovnih izložbi, stručnih seminara i znanstvenih skupova iz područja povijesti; posjećivanje raznih izložaba, književnih večeri, kinoprojekcija; organiziranje književnopovijesnih večeri organiziranje predavanja, tribina s tematskim raspravama; organiziranje raznih izleta za članove; posjećivanje međunarodnih povijesnih konferencija i seminara; izdavanje vlastitih stručnih časopisa sukladno posebnim propisima;

Organizacija plesnih manifestacija uz promicanje plesne tehnike i vještine, te okupljanje studenata, plesača, koreografa, pedagoga, glazbenika i ostalih djelatnika vezanih za plesnu umjetnost 2. Organizacije plesnih tečajeva i radionica. 3. Organizacija djelovanja, edukacije i poticanja na usavršavanje članova; briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova; 4. Suradnja i udruživanje sa domaćim i stranim plesnim, glazbenim ili sličnim udrugama te razvijanje programa međunarodne suradnje. 5. Povezivanje i suradnja s drugim studentskim udrugama i organizacijama. 6. Poticanje djece i mladih za aktivno sudjelovanje u društvu, te prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti kroz aktivno i organizirano provođenje slobodnog vremena 7. Kreiranje i provođenje programa za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih iz rizičnih skupina. 8. Organizacija plesnih večeri i plesnih susreta u cilju socijalizacije i promocije socijalno prihvatljivih oblika zabave, kao i okupljanje studenata Sveučilišta u Splitu. 9. Promocija rada udruge putem javnog priopćavanja; 10. Ostali poslovi kojima se doprinosi ostvarenje ciljeva predviđenih ovim Statutom.

https://www.instagram.com/baila_conmigo__/

Djelatnosti: međunarodna razmjena studenata dovođenjem stranih studenata na projekte koji se organiziraju u lokalnoj zajednici (dolazna razmjena) te poticanjem mladih ljudi iz lokalne zajednice na volontiranje i rad u međunarodnom okruženju kroz različite projekte i prakse u zemljama članicama AIESEC-a International - poticanje članova i drugih studenata na učenje, aktivnu brigu za društvo i društvene probleme, čuvanje, zaštitu te unaprjeđenje istog - doprinos razvoju društva kroz razvijanje znanja, vještina i stavova pojedinaca s naglaskom na međunarodno razumijevanje, solidarnost i internacionalizam te poduzetništvo - uključivanje stranih studenata, međunarodnom razmjenom, na praksi u programe upoznavanja, obnove, očuvanja i zaštite kulturne baštine - promicanje kulturnih vrijednosti Republike Hrvatske u inozemstvu - promicanje liderstva u lokalnoj zajednici kroz članstvo u udruzi i rad na različitim multikulturalnim projektima koji pridonose lokalnoj zajednici - promicanje aktivnosti koje potiču uključenost mladih u društvu (volonterstvo i društveno korisni projekti) - promicanje međunarodnih razmjena u lokalnoj zajednici - organiziranje predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova edukacijskog karaktera - ostvarivanje suradnje s drugim udrugama u inozemstvu koje su članice AIESEC-a International - ostvarivanje suradnje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u svijetu te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, - obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.
Djelatnosti: Akademske aktivnosti (engl. Academic Activities - AA), koje uključuju promoviranje i organiziranje esejskih natjecanja, pravne istraživačke grupe (engl. Legal Research Group - LRG), organizacija Moot Court natjecanja, izdavanje pravne revije, organizacija posjete pravnicima; Natjecanja (eng. Competitions - C) kojima je cilj doprinijeti pravnom obrazovanju studenata prava i mladih pravnika kroz akademska natjecanja i simulirana suđenja te ih pripremiti za profesionalni život i pružiti im razumijevanje pravne prakse; Profesionalni razvoj (eng. Professional Development - PD) koji pruža mogućnost razmjene studenata i stjecanje radnog iskustva u stranim pravnim sustavima, organizacije posjete pravnicima i razvijanje profesionalnih vještina; Seminari i konferencije (engl. Seminars and Conferences - S&C), koji između ostalog uključuje organizaciju i promoviranje pravnih škola (eng. Law Schools), javnih tribina i okruglih stolova, studijskih posjeta, seminara i konferencija o pravnoj profesiji.
Djelatnosti: Predmet bavljenja AUS-a je promicanje tehničkog znanja te inženjerskih i poslovnih vještina kroz praktičke projekte iz područja aeronautike i srodnih disciplina. Djelatnosti AUS-a su: » proširivanje znanja i sposobnosti iz područja aerotehnike, aerodinamike i srodnih područja čime se doprinosi stjecanjem kompetencija članova » rad na inovativnim konceptima ili vlastitim inovacijama, bilo samostalno ili u suradnji s drugim članovima » razvoj i promicanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja kroz interdisciplinarna područja znanosti i znanstvenoistraživački rad » rad na popularizaciji znanosti naročito kod studenata tehničkih znanosti kako u RH tako i na međunarodnom planu organizirajući razne susrete edukativnog i natjecateljskog karaktera » sudjelovanje u stručnim, informacijskim i društvenim aktivnostima » suradnja stručnjaka na projektima iz interdisciplinarnih inženjerskih područja » promicanje i podupiranje prisne suradnje i razmjene informacija među članovima, drugim stručnim društvima i organizacijama » otvorenost za sve inicijative i ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene djelatnosti » organizacija stručnih i znanstvenih skupova » omogućiti razmjenu i prezentiranje stručnih i znanstvenih dostignuća s interdisciplinarnih inženjerskih područja.
Djelatnosti:Okupljanje studenata Sveučilišta u Splitu, promicanje i razvitak studija informatičkog menadžmenta kao znanstvene discipline u studentskim krugovima, doprinos daljnjem razvoju i obrazovanju studenata Sveučilišta u Splitu, djelovanje na povezivanju gospodarstva i studenata, organiziranje radionica, predavanja, seminara, konferencija, tribina i drugih sličnih skupova tematski vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge, organiziranje radionica, predavanja, seminara, konferencija, tribina i drugih sličnih skupova tematski vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge, organiziranje stručnih izleta, prigodnih društvenih kulturnih i drugih programa sukladno ostvarivanju ciljeva Udruge, suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama te posjećivanje stručnih studentskih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu u svrhu međusobnog povezivanja studenata i razmjene iskustava, oglašavanje i predstavljanje Udruge fakultetima kao i informiranje šire javnosti o radu udruge, obavljanje drugih aktivnsoti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvđeni ovim Statutom, sukladno zakonu.
Djelatnosti: Vizualne umjetnosti u vidu organizacije foto radionica, -odgoj i obrazovanje u vidu organizacije predavanja i radionica na temu fotografija i informacijsko komunikacijskih tehnologija, -informatika i računalstvo u vidu organizacije različitih manifestacija, predavanja i radionica, -audiovizualne tehničke djelatnosti u vidu organizacije video radionica i snimanja različitih obrazovnih i reklamnih sadržaja.
Djelatnosti: poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju, - organiziranje kulturnih i umjetničkih manifestacija poput dizajnerskih festivala, izložbi, javnih kampanja te drugih sličnih aktivnosti, - organiziranje dizajnerskih tribina, predavanja i video projekcija u prostorima Udruge ili drugdje, - organiziranje radionica iz praktičnih i teorijskih znanja iz područja vizualne umjetnosti, - provođenje aktivnosti koje za cilj imaju razmjenu znanja i iskustava; - organizacija kulturno edukativnih izleta, na temelju posebnih zakonskih propisa, u skladu sa ciljem Udruge, - suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, - okupljanje i afirmacija osoba koje iskazuju interes za aktivnim bavljenjem kulturnim i umjetničkim sadržajem, - osmišljavanje i realizacija projekata za poboljšanje kvalitete umjetničkih sadržaja u Splitu, - obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.
Djelatnosti: sudjelovanje u sportskom natjecanju; sportska priprema; sportska poduka; sportska rekreacija; organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi; upravljanje sportskim objektima; organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja; organiziranje i razvijanje sportskih udruga i sportskih djelatnosti; promocija sporta i zdravog načina življenja.
Djelatnosti: populariziranje svih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja šire populacije; - promicanje nenasilja i izgradnja mira, promicanje društvene solidarnosti, razvoj lokalne zajednice, razvoj civilnog društva kroz volonterstvo; - pravo na pristup informacijama, suzbijanje i zaštita od diskriminacije u području obrazovanja, - međunarodna suradnja (razvojna suradnja, međunarodna prijateljstva) i mobilnost u obrazovanju putem organiziranja stručne prakse i edukacije; - dodatna edukacija studenata medicine i međunarodna suradnja studenata medicine; - organiziranje predavanja i seminara u cilju preventivnog djelovanja na unapređenju i zaštiti zdravlja; - dobrovoljno darivanje krvi.
Djelatnosti: - promicanje i unapređivanje glazbene kulture dalmatinskog podneblja, - suradnja na svim područjima u smislu postizanja ciljeva Udruge, - osposobljavanje i usavršavanje glazbenih kadrova, - suradnja s ostalim klapama, - razvoj dalmatinske klapske pjesme, - organiziranje prijateljskih susreta i koncerata, - obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.
Djelatnosti: -dogovorenim posjetima odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, osnovnim školama, ustanovama za nezbrinutu djecu i djecu s posebnim potrebama te svim sličnim ustanovama) s prigodnim edukacijskoanimacijskim programom te radionicama prilagođenim određenoj dobnoj skupini - radionicama i edukacijom na javnim površinama za širu javnost povodom obilježavanja posebnih dana u godini (npr. Svjetskog dana oralnog zdravlja) - javnim predavanjima i prezentacijama za širu javnost - organiziranjem posjeta djece i mladih zdravstvenim ustanovama dentalne medicine u svrhu upoznavanja ordinacije i stručnog kadra radi senzibilizacije i smanjenja straha od doktora dentalne medicine i dentalnih zahvata - edukacijom studenata odgojno-obrazovnih i sličnih studijskih smjerova (npr. odgojiteljski i učiteljski studiji) - ostalim djelatnostima povezanim s ispunjavanjem osnovnih ciljeva „Zuboline“.

Djelatnosti: ostvarivanje međunarodnih suradnji na području glazbeno-scenskih umjetnosti, Povezivanje i suradnje s drugim studentskim i građanskim organizacijama, Organiziranje i izvođenje koncerata, festivala i drugih kulturno-umjetničkih priredbi svojih članova i prijatelja, Usavršavanje članova Udruge u suvremenoj glazbi i umjetnosti Planiranje rada i razvitka suvremene umjetnosti i glazbeno scenske djelatnosti, Organiziranje proba za članove pod stručnim vodstvom, Suradnja s drugim granama suvremene umjetnosti u projektima, Informiranje javnosti o radu i događanjima u organizaciji Udruge, Edukacija talentirane djece za suvremene oblike glazbeno-scenske djelatnosti organiziranjem radionica, tečajeva, okruglih stolova, predavanja i slično.

https://www.instagram.com/s_umas.ensemble/?utm_medium=copy_link

Djelatnosti: - planiranje rada i razvitka sporta na Medicinskom fakultetu - organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova u natjecateljske i rekreacijske svrhe - upravljanje sportskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik - poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada - briga o zdravlju - osiguravanje financijskih sredstava te trošenje financijskih sredstava u skladu s propisima zakonodavaca - ukupnom aktivnosti Udruge potiče se razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

Djelatnosti: − okupljanje studenata i djelatnika Sveučilišta u Splitu koji žele raditi na svojim vokalnim sposobnostima i glazbeno se usavršiti, − promicanje i unapređivanje kulture i umjetnosti Sveučilišta u Splitu, grada Splita, odnosno Republike Hrvatske, − organiziranje koncerata, predavanja i radionice, − sudjelovanje na kulturno-umjetničkim manifestacijama, festivalima i glazbenim ciklusima u zemlji i inozemstvu te domaćim i međunarodnim glazbenim natjecanjima pjevačkih zborova, − sudjelovanje i dodatno uveličavanje važnih događaja u organizaciji Sveučilišta u Splitu, grada Splita, odnosno Republike Hrvatske, − strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova, − suradnja s drugim istovrsnim i sličnim Udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, − ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim Udrugama, − obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno Zakonu.

https://www.facebook.com/bombardellichoir

https://www.instagram.com/bombardellichoir/

Djelatnosti: 1. Poticanje kulturnih, zabavnih i edukativnih djelatnosti studenata i mladih kroz organiziranje radionica i predavanja. 2. Primjena naprednih tehnologija u osiguravanju kvalitetnog obrazovanja i života. 3. Provedba projekata i aktivnosti u području cjeloživotnog učenja, te održivog razvoja. 4. Suradnja sa znanstveno-obrazovnim ustanovama kroz projekte. 5. Znanost, stručni rad i istraživanje u području tehničkih znanosti kroz organizaciju radionica i predavanja, te provedbu projekata. 6. Istraživanje i razvoj na području elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike kroz razvoj i izradu novih uređaja i tehnologija. 7. Informatika i računalstvo kroz programiranje. 8. Inovatorstvo kroz poticanje realizacije novih ideja. 9. Povezivanje i suradnja s drugim udrugama na području Republike Hrvatske i u svijetu. 10. Promocija Udruge u medijima. 11. Aktivnosti u poljoprivredi i u suradnji s poljoprivrednicima u svrhu razvoja ruralnih područja.

Djelatnosti: - povezivanje i suradnja sa studentskim, građanskim i drugim organizacijama na Sveučilištu, Republici Hrvatskoj i u svijetu, - skrb za puno poštivanje studentskih prava i sloboda te zaštita standarda i socijalnog statusa studenata, - poticanje i unaprjeđenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata, - organiziranje stručnih izleta za svoje članove, po posebnim propisima, - organiziranje kao i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim tribinama, skupovima, seminarima, kongresima, konferencijama, školama i sl., - pokretanje različitih projekata koji imaju za cilj unapređenje biologije, ekologije, ribarstva i studentskog života, - pokretanje različitih projekata koji imaju za cilj unapređenje očuvanja i zaštite prirode i biološke raznolikosti, - aktivno podizanje svijesti i zalaganje za smanjenjem otpada i povećanjem recikliranja, - vrednovanje, očuvanje i zaštita prirode, biološke raznolikosti i kulturne baštine, - zaštita, očuvanje i održivo korištenje svih sastavnica okoliša te očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora te biljnih i životinjskih vrsta, - aktivno pokretanje, suradnja i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu, - organiziranje prigodnih kulturno-umjetničkih, sportsko-rekreacijskih i drugih programa, - poticanje istraživačke i inovacijske djelatnosti u biologiji i tehnologiji i morskom ribarstvu, - izrada stručnih radova i provedba istraživanja, osobito u društvenim, biotehnološkim, tehnološkim, prirodnim tehničkim znanostima te interdisciplinarnim područjima znanosti, - promicanje, razvitak i unapređenje podvodno istraživačkih djelatnosti, - ne profesijska filmska i video djelatnost, - ne profesijska fotografska djelatnost, podvodna fotografija te ostale audio vizualne djelatnosti, - preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, a poglavito vezano uz zaštitu od kemijskog onečišćenja hrane i kozmetičkih preparata te poticanje usvajanja zdravih životnih navika, - doprinošenje ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva, - poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, - promicanje i zaštita ljudskih prava djece i mladih, - unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za rad udruga mladih i za mlade, - poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici, - ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge.

https://www.instagram.com/udrugaoceanus/

https://www.facebook.com/udrugaoceanus?_rdc=1&_rdr

Djelatnosti: • otkrivanje, evidentiranje i anketiranje osoba s invaliditetom, te praćenje i izučavanje njihova stanja i potreba; • okupljanje osoba s invaliditetom i njihove rodbine, te stručnjaka i drugih fizičkih i pravnih osoba radi unapređivanja socijalne skrbi i društvenog položaja osoba s invaliditetom; • praćenje primjene propisa te predlaganje njihovih izmjena i dopuna i donašanje novih propisa u korist osoba s invaliditetom; • poticanje mjera i radnji u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanje novih arhitektonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka u životu osoba s invaliditetom; • zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s invaliditetom; • zalaganje za unapređivanje edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanja osoba s invaliditetom; • poticanje i priređivanje društvenih, zabavnih, kulturnih, športskih, rekreacijskih i drugih aktivnosti osoba s invaliditetom; • zalaganje za osmišljavanje i dograđivanje socijalne politike u korist stanovništva; • razvijanje suradnje s udrugama, institucijama i tijelima koji u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom; • redovitim sastajanjem tijela upravljanja radi provedbe programskih zadaća Udruge; • suradnjom sa stručnjacima, ustanovama, službama, tijelima i drugim čimbenicima na poslovima od interesa za Udrugu i njene članove; • prikupljanjem, obradom i tiskanjem podataka o stanju, problemima i potrebama osoba s invaliditetom; • upoznavanjem javnosti s potrebama osoba s invaliditetom; • izradom projekata i programa u korist osoba s invaliditetom i senzibiliziranjem javnosti za njihovo ostvarivanje; • priređivanjem različitih oblika druženja, razonode, zabave, rekreacije, prosvjećivanja i kreativnih aktivnosti članova; • upoznavanjem sredstava javnog priopćavanje s podacima, teškoćama i potrebama osoba s invaliditetom; • predlaganjem rješenja za zadovoljavanje određenih potreba osoba s invaliditetom; • edukacija ljudi o potrebama osoba s invaliditetom, prvenstveno učenici srednjih škola i studenti. • edukacija o ponašanju u javnom prometu prema osoba sa invaliditetom, • prikupljanjem novčanih i materijalnih sredstava za djelovanje Udruge • pomoć osobama sa invaliditetom putem tehnologije (izrada e-mapa i aplikacija za pomoć osobama sa invaliditetom te ostalim korisnicima kolica) • primjena tehničke nauke u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom • pomoć pri korištenju e aplikacijama osobama sa invaliditetom radi lakšeg pristupa tržištu rada • izrada novih te prilagođavanje starih aplikacija za osobe s invaliditetom.

 

https://udruga-liberato.hr/

https://www.instagram.com/liberato.io/

https://www.facebook.com/UdrugaLiberato

Djelatnosti: - okupljanje studenata Sveučilišta u Splitu - poticanje studenata da e bave sportom - promocija Sveučilišta u Splitu u RH i svijetu - širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta - razvijanje nautičkih i ostalih mornarskih vještina - sudjelovanje i priprema za sportsko natjecanje - organiziranje i provođenje sportske poduke - organiziranje sportskih natjecanja i sportskih priredaba - sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama od interesa za Klub - briga o sportašima te sudjelovanjeu stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata - nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti - suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge - organizacija i provođenje edukativnih programa u jedriličarskom sportu (radionice, škole, seminare i slično) - sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi natjecatelja i članova KLuba - obavljanje i drugih aktivnsoti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i Zakonu.

https://www.facebook.com/ASC.Universitas/

https://www.instagram.com/asc.universitas/?hl=hr

Djelatnosti: - okupljanje mladih i studenata Sveučilišta u Splitu - organizacija kongresa, konferencija i seminara iz područja turizma, marketinga, prodaje, hoteljerstva i gastronomije - promicanje, razvoj i unaprjeđenje znanja koja potiču mlade na poduzetništvo i osobni razvoj karijera - unaprjeđenje znanja i vještina iz područja turizma, marketinga, prodaje, hoteljerstva i gastronomije. - organizacija savjetovanja, predavanja i seminara na temu boljih poslovnih rezulta u daljnjoj karijeri studenata - organizacija aktivnosti i edukacija koje će pomoći mladim ljudima u donošenju mudrijih i odgovornijih poslovnih odluka te stvaranju prilika za vlastito zaposlenje - organiziranje radionica koje će poticati mlade ljude na razmišljanje i osmišljavanje vlastitih poslovnih ideja - promicanje i unaprjeđivanje poduzetništva i poduzetničke kulture - poticanje i promoviranje etičnog poslovanja - poticanje cjeloživotnog učenja i stvaranje društva znanja, - poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja mladih ljudi te pripadnika socijalno osjetljivih skupina društva - poticanje rada u zajednici i volonterskog rada - poticanje mladih na veću aktivnost i mobilnost - stručna suradnja s drugim istovrsnim ili stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu - promicanje razvoja društvenog poduzetništva - organizacija savjetovanja, predavanja i radionica na temu razvoja socijalnih vještina, suradnje i timskog rada te društvene solidarnosti - briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova.
Okupljanje mladih i studenata Sveučilišta u Splitu - poticanje studenata da se bave sportom - promocija Sveučilišta u Splitu u RH i svijetu - sudjelovanje i priprema za sportsko natjecanje u boksu - širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta - sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama od interesa za Klub - briga o sportašima te sudjelovanje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvoj - poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata - nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti - organiziranje i provođenje sportske pripreme i sportske poduke - suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge - sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi natjecatelja i članova Kluba - upravljanje sportskim objektima i održavanje sportske građevine sukladno Zakonu - organiziranje marketinške, promidžbene i informativne djelatnosti u interesu Kluba - obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i Zakonu.
okupljanje studenata porijeklom iz Bukovice i Ravnih Kotara, organiziranje savjetovanja, predavanja, tribina i drugih skupova u domeni udruge, organiziranje turističkih obilazaka povijesnih znamenitosti Bukovice i Ravnih kotara za članove udruge, održavanje radionica kroz koje se oživljavaju tradicijski zanati i promiču domaći autohtoni proizvodi, suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad udruge, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarimai sl. koji su u svezi s ciljevima i djelatnošću udruge, izdavanje kulturnog časopisa sukladno zakonu, očuvanje i promicanje tradicije Bukovice i Ravnih Kotara, promoviranje poznatog Benkovačkog sajma, pokretanje različitih projekata koji imaju za cilj unapređenje očuvanja i zaštite prirode, zaštita studentskih prava-pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava kroz posredovanje u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja udruge utvrđenih Statutom.

Djelatnost: 

Okupljanje mladih i studenata Sveučilišta u Splitu; poticanje studenata da se bave izvannastavnim aktivnostima; promocija Sveučilišta u Splitu u RH i svijetu; dogovorenim posjetima odgojno-obrazovnim ustanovama (dječji vrtići i osnovne škole) u svrhu provođenja prilagođenih programa edukacije o oralnom zdravlju za djecu i roditelje; javnim radionicama i edukacijama; organiziranjem raznih susreta, edukacija, radionica i kongresa za studente dentalne medicine; proširivanjem studentskih znanja i vještina kroz edukacije; javnim predavanjima i prezentacijama za širu javnost; organiziranjem posjeta djece i odraslih u zdravstvene ustanove dentalne medicine u svrhu desenzibilizacije i edukacije; suradnja sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj i izvan nje; edukacija studenata drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu o oralnoj higijeni i prevenciji oralnih bolesti; obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i Zakonu.

Djelatnost: 

Organiziranje kongresa, simpozija, tečaja, radionica, stručnih sastanaka i ostalih događanja vezanih uz edukaciju i stručno usavršavanje studenata medicine; organiziranje tribina, radionica i okruglih stolova vezanih uz interese studenata medicine; organiziranje javnozdravstvenih i društvenih događanja vezanih uz promociju zdravlja; suradnja sa ostalim studentskim udrugama i sekcijama koje djeluju pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, pri ostalim sastavnicama istog Sveučilišta, kao i pri ostalim visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj; suradnja sa svim građanskim udrugama koje dijele iste interese; poticanje znanstvene inicijative studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu; poticanje ostalih aktivnosti studenata medicine na kulturnom i športskom planu; omogućavanje što bolje povezanosti i suradnje studenata medicine u Gradu Splitu na znanstvenom, edukacijskom, kulturnom i športskom planu; poticanje suradnje studenata medicine u Splitu sa svojim kolegama u Europi i u svijetu u vidu studentskih razmjena; suradnja sa Europskom medicinskom studentskom asocijacijom Europe (EMSA Europe) u svim poljima aktivnosti; obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i Zakonu.

Djelatnost: 

Organiziranje tribina, skupova i seminara za maturante srednjih škola u Imotskom radi upoznavanja sa Sveučilištem u Splitu i fakultetima u sklopu istoga te drugim visokoobrazovnim institucijama u Splitu; organiziranje „Dana orijentacije“ za studente s područja Imotske krajine koji se upišu na prvu godinu nekog od studija na Sveučilištu u Splitu i drugim visokoobrazovnim institucijama u Splitu; organiziranje kulturnih, glazbenih, sportskih i drugih manifestacija radi međusobnog povezivanja članova Udruge i imotske zajednice u Splitu i šire, te radi promicanje kulturno-povijesne baštine Imotske krajine; komunikacija s jedinicama lokalne samouprave na području Imotske krajine; organiziranje sportskih susreta, natjecanja i rekreacije članova Udruge; organiziranje glazbeno-zabavnih večeri radi povezivanja članova Udruge i promocije Udruge; izdavanje publikacija, časopisa, kataloga i knjiga sukladno posebnom zakonu; suradnja s drugim pravnim i fizičkim osobama na području Republike Hrvatske i u inozemstvu; zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti.

Organizacija studenata dentalne medicine Splita je osnovana 2017. godine u Splitu. Ciljevi organizacije su: predstavljanje studenata dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, priključenje Europskoj organizaciji studenata dentalne medicine, sudjelovanje u projektima razmjene i suradnje studenata i promocija studija Dentalne medicine.

Imate pitanje? Tu smo!