Programski ugovori

Programski ugovori

 Vlada Republike Hrvatske donijela je 17. svibnja 2012. godine Odluku o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., a nakon toga na sjednici od 2. kolovoza 2012. i Odluku o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u RH u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Obje Odluke temeljene su na zajedničkim zaključcima sveučilišnih timova i Ministarstva. Njihovim donošenjem stvorene su pretpostavke za započinjanje pregovora Ministarstva i javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola radi sklapanja pojedinačnih ugovora o financiranju (tzv. pilot-programskih ugovora).

Kao rezultat zajedničkih dogovora i pregovora definirani su ciljevi od kojih su visoka učilišta odabirala one koji odgovaraju njihovim strategijama i kapacitetima. Dogovoreni popis obveznih ciljeva uključuje:

  • Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom;
  • Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijega socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom;
  • Povećanje broja osoba sa završenim studijem u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim (STEM) područjima te u informatičko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja;
  • Olakšanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25 godina;
  • Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja pojedinaca te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.
  • Odluku o sudjelovanju u procesu pripreme programskih ugovora visoka učilišta donosila su samostalno, sukladno vlastitom interesu. Također su samostalno odlučili žele li sklopiti ugovore o programskom financiranju ili će im Ministarstvo nastaviti subvencioniranje prema prijašnjemu modelu. Visoka učilišta samostalno su odabirala i rezultate koje žele u trogodišnjem razdoblju ostvariti u sklopu odabranih ciljeva te su istaknula indikatore uz pomoć kojih će se mjeriti ostvarivanje utvrđenih rezultata.

Provedbu programskih ugovora nadzirat će povjerenstva koja će činiti predstavnici visokih učilišta i Ministarstva te koja će i u procesu provedbe imati mogućnosti pregovarati i dogovoriti prilagodbu i unaprjeđenje ranije dogovorenih okvira programskih ugovora.

Pozitivan iskorak programskih ugovora je osiguranje višegodišnjeg financiranja koje nosi izvjestan i jasan okvir subvencioniranja uz manje administrativno opterećenje te pružanje okvira za programiranje rada na visokim učilištima u skladu s ciljevima razvoja sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Kao važan pozitivan rezultat treba istaknuti i razvoj kompetencije za projektno programiranje na visokim učilištima, razvijanje suradničkog odnosa između predstavnika visokih učilišta, studenata i Ministarstva te razmjena iskustava i stajališta o potrebi unapređenja sustava visokog obrazovanja, kao i razvoja zakonodavnog okvira.

(izvor: mzo.hr)