Vizija i misija

Vizija i misija

Sveučilište u Splitu svoje strateške smjernice zasniva na tradiciji dosadašnjih promišljanja i dokumenata obuhvaćenih osobito Znanstvenom strategijom te strategijama svojih sastavnica. Strategija se izrađuje kao temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja i glavne strateške prioritete s nizom podciljeva od kojih svaki ima razrađenu aktivnost i željeni rezultat.

Ovaj dokument polazi ne samo od unutarnjih mogućnosti Sveučilišta nego i od potencijala lokalne zajednice s ciljem sinergijskog rasta i razvoja. Takvo promišljanje zahtijeva pomnu analizu i balansiranje sveukupnih unutarnjih odnosa na Sveučilištu te dovođenje istih u interakciju s uzročno-posljedičnim čimbenicima iz okruženja u kojemu djeluje, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Stoga se strategija Sveučilišta također naslanja na vrlo važne strateške dokumente koji trasiraju globalne i nacionalne prioritete na svim područjima, a za Sveučilište i na posebno važnom području visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja utoliko prije što Republika Hrvatska u ovom trenutku nema krovni dokument nacionalnog strateškog razvoja koji bi bio usklađen sa europskim strateškim ciklusom EU 2020.

Strategija Europa 2020 i pripadajući Obzor 2020 ističu posebno značajne ciljeve koji se posljedično odražavaju i na naše buduće djelovanje. To su ulaganje u istraživanje i razvoj s jasno izraženim prioritetom izvrsne znanosti te povećanje udjela stanovništva od 30 do 34 godine sa završenim tercijarnim obrazovanjem na barem 40%. Naravno da i ostali europski ciljevi poput smanjenja stope ranog napuštanja školovanja,  povećanje stope zaposlenosti stanovništva,  korištenje energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitost te smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti, daju Sveučilištu i te kakvog prostora vlastitog strateškog promišljanja i djelovanja. Usvojena nacionalna Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, za naše djelovanje ključnog nacionalnog dokumenta, jedan je od onih zamjenskih dokumenta poput Nacionalnog programa reformi, Programa konvergencije te Partnerskog sporazuma koji zajedno s gospodarski značajnim, sektorskim strategijama, poput Industrijske strategije, Strategije poticanja investicija, Strategije razvoja poduzetništva, Inovacijske strategije i Strategije razvoja turizma, čine okosnicu svih predstojećih strateških dokumenata u ciklusu do 2020.

Uzimajući u obzir sve navedene dokumente i analizirajući potrebe hrvatskog društva u cjelini, a naslanjajući se na glavne strateške ciljeve kao što su izvrsnost, konkurentnost i inovacije, te pametan, održiv i uključiv rast, Sveučilište u Splitu sebe želi pozicionirati kao Sveučilište za društvo i u društvu.

Misija Sveučilišta u Splitu je doprinositi društvu kroz razvoj visokoškolskog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, znanstveno-istraživačkog, umjetničko-stvaralačkog i stručnog rada na visokim standardima izvrsnosti, etike i morala. Sveučilište u Splitu kao javno sveučilište čuva znanje kao javno dobro te ga stalno stvara i unaprjeđuje kroz istraživanje i inovacije i ugrađuje ga u lokalnu i širu društvenu zajednicu, naročito u gospodarstvo kroz transfer znanja i tehnologija. Upravo stvaranje znanja i briga za njegovo stalno unaprjeđenje, širenje i dijeljenje, temelji su na kojima Sveučilište u Splitu crpi svoju snagu i autonomiju.

Ključna aktivnost Sveučilišta u Splitu privlačiti je i motivirati studente da najbolje iskoriste priliku edukacije te ih stalno poticati na istraživački rad, inovacije, stvaralačke izazove i posebno na preuzimanje vodstva u struci i društvu. Pri tome se vodi idejom o čovjeku kao cjelovitom socijalnom biću kojem je na Sveučilištu potrebno omogućiti kulturni, humanitarni, sportski i duhovni razvoj te međunarodna iskustva.

Sveučilište u Splitu spada u srednje velika sveučilišta u EU i svoju ulogu vidi kao vodeće regionalno Sveučilište u ovom dijelu Europe sa čvrstom mediteranskom orijentacijom. Sveučilište  u Splitu treba postati prepoznatljivo europsko sveučilište koje svoju snagu crpi u stoljetnoj kulturnoj baštini, duhovnom i materijalnom nasljeđu i činjenici da je kolijevka hrvatske državnosti i pismenosti. Sveučilištu u Splitu primarna je zadaća provoditi nastavni, znanstveno-istraživački, umjetničko-stvaralački i stručni rad na principima poštivanja kontrole i osiguravanja kvalitete i EU standarda, a isto prenosi na sve suradne ustanove, nastavne baze,  lokalnu zajednicu i gradove te gospodarske čimbenike. Ono je lider u prijenosu znanja i rezultata istraživanja u gospodarstvu regije kao temelja bržeg razvoja gospodarstva, pametnih specijalizacija te ekološki prihvatljivog i održivog razvoja društva. Sveučilište u Splitu fokusira se na cjelovit razvoj svojih studenata kako kroz vrijeme studiranja tako i kroz njihovo postakademsko praćenje i cjeloživotno učenje.  S istom pažnjom skrbi i o razvoju i unaprjeđenju kvalitete svojih nastavnika i nenastavnog osoblja kao nositelja i kreatora svih ključnih procesa na Sveučilištu. Sveučilište u Splitu sebe vidi kao društvenog predvoditelja koji zagovara i promiče najviša moralna, etička, društvena i ekonomska načela i standarde na prostoru javnog dobra, a u svrhu razvoja Republike Hrvatske, regije i EU.

STRATEŠKI CILJEVI

Uz misiju i viziju Sveučilišta u Splitu pri postavljanju STRATEŠKIH ciljeva kao smjernice uzeti su sljedeći STRATEŠKI dokumenti:

  • Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast EUROPA 2020
  • STRATEŠKI dokumenti Europskog istraživačkog prostora (European Research Area, ERA),
  • STRATEŠKI dokumenti Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA),
  • Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Sveučilište u Splitu u razdoblju od 2015.-2020. godine postavlja strateške ciljeve unutar sljedećih STRATEŠKIh područja:

  • ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAšTVO
  • STUDENTI; STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD
  • SveučilišTE U SVOME OKRUŽENJU
  • ORGANIZACIJA SveučilišTA

I. ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, UMJETNOST I STVARALAšTVO

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu je istraživačko Sveučilište prepoznato u Europskom istraživačkom prostoru.

STRATEŠKI CILJ 2. Znanstveno-istraživačke aktivnosti Sveučilišta u Splitu doprinose razvoju regije, Republike Hrvatske i Europske Unije.

STRATEŠKI CILJ 3. Potiče se interdisciplinarna suradnja znanstvenika kroz funkcionalnu integraciju znanstveno-istraživačke djelatnosti pri Sveučilištu te u suradnji s drugim domaćim i stranim znanstveno-istraživačkim institucijama i gospodarstvom.

STRATEŠKI CILJ 4. Potiče se umjetničko stvaralaštvo s naglaskom interdisciplinarne interakcije kulturne baštine i suvremenih kreativnih industrija.

STRATEŠKI CILJ 5. Poboljšanje doktorske izobrazbe kroz istraživački usmjerene doktorske studije strukturirane u okviru doktorskih škola.

II. STUDENTI, STUDIJI I STUDENTSKI STANDARD

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu osmišljava i izvodi kvalitetne preddiplomske Sveučilišne studije, diplomske Sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske Sveučilišne studije, poslijediplomske Sveučilišne studije, poslijediplomske specijalističke studije, kratke stručne studije, preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije s jasno definiranim ishodima učenja te prilagođene dugoročnim potrebama društva i tržišta rada iz svih područja znanosti i umjetnosti, a u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

STRATEŠKI CILJ 2. Sveučilište u Splitu osmišljava i izvodi programe cjeloživotnog učenja te učenja na daljinu.

STRATEŠKI CILJ 3. Sveučilište u Splitu razvija široku mrežu nastavnih baza odnosno organizacija u kojima se povezuje praksa, znanost, umjetnost i visoko obrazovanje.

STRATEŠKI CILJ 4. Integracija u Europski prostor visokog obrazovanja, internacionalizacija studijskih programa te formiranje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima.

STRATEŠKI CILJ 5. Povećanje dolazne i odlazne međunarodne, nacionalne, međuSveučilišne i unutarSveučilišne mobilnosti studenata i nastavnika.

STRATEŠKI CILJ 6. Sveučilište u Splitu kontinuirano razvija studentski standard, aktivno podržava dostupnost studiranja kao i uključivanje studenata u kulturno-umjetničke, sportske-rekreacijske, humanitarne i društvene aktivnosti.

III. SVEUČILIŠTE U SVOME OKRUŽENJU

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu pozicionirano je kao bitan pokretač gospodarskog razvoja regije i na znanju zasnovanog poduzetništva kao i pametnih specijalizacija.

STRATEŠKI CILJ 2. Sveučilište u Splitu pokreće inovativne postupke i rješenja važnih društvenih i gospodarskih problema te promiče kulturu razvoja, zaštite i komercijalizacije intelektualnih kreacija.

STRATEŠKI CILJ 3. Sveučilište u Splitu kao društveno odgovorna institucija služi društvu u svim segmentima gdje se javlja potreba za aktiviranjem ljudskih i materijalnih resursa Sveučilišta.

STRATEŠKI CILJ 4. Sveučilište u Splitu promiče znanstveno-istraživački i umjetničko-stvaralački rad kod mladih te sa svojim partnerima razvija programe postakademskog zapošljavanja za svoje studente, a kasnije i za druge bivše studente kao mjera smanjivanja broja nezaposlenih.

IV. ORGANIZACIJA SVEUČILIŠTA

STRATEŠKI CILJ 1. Sveučilište u Splitu funkcionalno integrira sve svoje djelatnosti radi postizanja najveće efikasnosti, ekonomičnosti, održivog razvoja i interdisciplinarnosti kao i unutarSveučilišne razmjene iskustava i najboljih praktičnih rješenja.

STRATEŠKI CILJ 2. Sveučilište u Splitu brine o razvoju karijera svog znanstveno-nastavnog, nastavnog, suradničkog i nenastavnog osoblja.

STRATEŠKI CILJ 3. Kroz sustav mreže bivših studenata Alumni Sveučilište u Splitu doprinosi popularizaciji znanosti, umjetnosti i stručnog rada kao i cjeloživotnog učenja.

STRATEŠKI CILJ 4. Kroz sustav osiguravanja kvalitete te strateškog upravljanja Sveučilište u Splitu transparentno održava sve unutarnje procese na najvišim razinama kvalitete, organiziranosti i odgovornosti.

STRATEŠKI CILJ 5.

Sveučilište u Splitu potiče ulaganja u aktivnosti Sveučilišta formiranjem interesnih mreža u koje bi se uključile gospodarske, akademske, državne i javne institucije, te izgradnjom infrastrukture i sustava za privlačenje sredstava iz europskih i međunarodnih fondova.