Obzor 2020. (Horizon 2020) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. - 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, “Europa 2020.“ i „Unija inovacija“ (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Strukturni fondovi služe financiranju razvojnih projekata čiji je cilj smanjivanje razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU te promicanje ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU mogu se podijeliti na Kohezijski fond i Strukturne fondove (Europski socijalni fond – ESF i Europski fond za regionalni razvoj - ERDF).

Kohezijski fond financira projekte namijenjene unapređenju okoliša i razvoju prometne infrastrukture. Europski socijalni fond, glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja, osigurava podršku regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Svrha Europskog fonda za regionalni razvoj je smanjivanje razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa. 

Sedmi okvirni program FP7 (FP – Framework Programme) predstavlja glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja.

Program FP7 pruža financijsku podršku suradnji između sveučilišta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja poduzeća) i pomaže pri organizaciji njihovih zajedničkih projekata.

FP7 se sastoji od četiri potprograma potpore s različitim vrstama aktivnosti usmjerenih na istraživanje i razvoj, poput aktivnosti potpore i koordinacije istraživanja, jačanje istraživačkih kapaciteta te izgradnje i održavanja mreža. Program podupire i pionirska istraživanja te mobilnost istraživača.

NATO Science for Peace and Security Programme sufinancira aktivnosti znanstvenika čije su matične institucije smještene u NATO zemljama, partnerskim zemljama te zemljama mediteranskog dijaloga u svrhu zajedničkog rada na znanstvenim područjima od interesa za NATO kao i partnerske zemlje. Na ovaj način potiče se zajednički rad znanstvenika iz NATO zemalja s jedne strane, te partnerskih ili zemalja mediteranskog dijaloga s druge strane. 

Sedmogodišnji program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Ciljevi programa Erasmus+ su jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenje obrazovanja, osposobljavanje te rad u području mladih i sporta.

Program za cjeloživotno obrazovanje (Lifelong Learning Programme - LLP) je najveći program za obrazovanje u Europskoj uniji, čiji su ciljevi: jačanje društvene kohezije, razvoj Europe kao naprednog društva znanja, stvaranje održivog gospodarskog razvoja s povećanjem broja kvalitetnih radnih mjesta, razmjena i suradnja između obrazovnih ustanova, individualna mobilnost učenika i studenata te obrazovnih stručnjaka te usavršavanje u strukovnim područjima kao priprema za tržište rada.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje) Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (potpora institucijama koje se bave europskim integracijama).

Erasmus Mundus je program Europske komisije čiji je osnovni cilj promidžba visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije. Program omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki od diplomskih ili doktorskih studija kojima je Europska komisija dodijelila certifikat "Erasmus Mundus", a koji se provodi isključivo na sveučilištima iz EU.

TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies) je program namijenjen modernizaciji visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica Europske unije s državama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.