Obzor 2020.

Obzor 2020. (Horizon 2020) program je Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014.-2020. godine, koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih uz istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, ''Europa 2020.'' i ''Unija inovacija'' (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).
Ciljevi programa su ponuda rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Glavni prioriteti programa mogu se razvrstati u tri kategorije: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challenges).

Posebne dvije aktivnosti su horizontalnog karaktera: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja i Znanost za društvo i u društvu.

Jedna od glavnih karakteristika novog okvirnog programa Obzor 2020. su jednostavnija pravila za sudjelovanje u odnosu na prethodne programe.
Pravila su prilagođena cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađena s financijskim uredbama i koherentna s ostalim novim programima EU. Stopa financiranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih direktnih troškova, osim za aktivnosti vezane za komercijalizaciju i izlazak na tržište, na koje se primjenjuje maksimalno 70% prihvatljivih troškova. Za indirektne troškove priznaje se paušalni iznos (flat rate) od 25% prihvatljivih direktnih troškova. Osoblje koje radi puno radno vrijeme na EU projektu nije dužno voditi vremenik rada (Timesheet). Evaluacijski kriteriji su pojednostavljeni. Postoje novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije kao što su predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti. Međunarodno sudjelovanje u programu je olakšano, ali istodobno se bolje štite interesi EU. Manje je ciljanih kontrola i revizija, a certifikati o revizijama se moraju podnijeti samo za potpore iznad 325.000,00 eura.

Uz sve navedene prednosti, poboljšana su pravila zaštite intelektualnog vlasništva, tako što je osigurana ravnoteža između pravne sigurnosti i fleksibilnosti, a odredbe vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva prilagođene su novim oblicima financiranja s naglaskom na otvoreni pristup istraživačkim publikacijama.

Obzor 2020. karakterizira i širi pristup, osobito za mala i srednja poduzeća, jer se kroz integrirani pristup pokriva cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište. Novi instrumenti za mala i srednja poduzeća koristit će se u svim društvenim izazovima i industrijskim tehnologijama.

Širi pristup se očituje i u poimanju inovacija. U ovom programu pojam inovacija nije ograničen samo na komercijalno uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga, već uključuje i druge oblike inovacija, kao što su društvene inovacije, inovativni sustavi i usluge, pilot projekti, poticanje potražnje kroz javne nabave, izrada specifikacija za nove standarde, poticajne nagrade, tržišne replikacije, inovativni poslovni modeli i partnerstva. Europska inovacijska partnerstva (The European Innovation Partnership) usmjerena su na rješavanje tehničkih, pravnih i operativnih prepreka u inovacijskom procesu u Europi uz istovremeno postavljanje čvrstih veza između ponude i potražnje za određenim inovacijskim proizvodima, uslugama i sustavima. Ova partnerstva jedan su od instrumenata koordinacije s politikama i programima EU i nisu instrument financiranja.

Međunarodna suradnja je ključna za rješavanje mnogih ciljeva Obzora 2020. Glavni fokus suradnje je s industrijaliziranim i snažno rastućim državama, zemljama pristupnicama i susjednim zemljama, kao i zemljama u razvoju. Nastojat će se povećati suradnja na regionalnoj i multilateralnoj razini, dok će financiranje s trećim zemljama biti navedeno poimenično u Radnim programima i pozivima na natječaj.

Glavni instrumenti Obzora 2020. su: bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje), bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju), aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti), sufinanciranje aktivnosti (co-funding), instrument za SME, predtržišna nabava, javna nabava inovativnih rješenja i nagrade.

U prethodnom Sedmom okvirnom programu za istraživanje (FP7), za svaku godinu se donosio novi Radni program za pojedina područja zajedno s novim temama (topics) i pozivima (calls) na natječaj, dok će u Obzoru 2020. radni programi biti definirani svake dvije godine.

Radni programi i natječajna dokumentacija se objavljuju na Portalu za sudionike (Research and Innovation Participant Portal), referentnom mjestu za elektroničku administraciju istraživačkih i inovacijskih projekata financiranih sredstvima EU.

Vodič kroz model ugovora o dodjeli sredstava s uputama - Annotated Model Grant Agreement, na čijoj poveznici možete pronaći uvijek zadnju dostupnu verziju.

Često postavljana pitanja i upute vezane uz program.

Nacionalne kontakt osobe po područjima programa Obzor 2020. možete pronaći na Hrvatskom portalu Okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći više informacija:

http://www.obzor2020.hr/obzor2020/sto-je-obzor-2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) predstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije. Obuhvaća 7 znanstveno-istraživačkih instituta iz Italije, Belgije, Njemačke i Španjolske. Hrvatski znanstvenici znanstvenu i stručnu suradnju s JRC-om mogu ostvariti kroz sudjelovanje i rad na zajedničkim istraživačkim projektima i radionicama, preko kojih se želi postići umrežavanje instituta, potpisivanje sporazuma o suradnji i otvaranje novih radnih mjesta. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije.

Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology - EIT) djeluje kao samostalno tijelo EU koje promovira inovacije svjetske klase, održivi rast i povećanje konkurentnosti EU-a kroz integraciju Europskog inovacijskog područja.
Za razdoblje 2014.-2020. radi ostvarivanja ciljeva strategije Europa 2020. i programa Obzor 2020., predviđeno je osnivanje novih zajednica znanja i inovacija, na kojima se temelji EIT.

Uloga EIT-a u Obzoru 2020. je pomoć u rješavanju društvenih izazova, poticanje mobilnosti u svim znanstvenim disciplinama, sektorima i zemljama, stvaranje inovativnih SME i stimulacija istraživanja usmjerenih na rezultate.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama instituta instituta.

Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) bavi se provedbom istraživanja u području energije.
Program Euratom se sastoji od dva pridružena specifična programa. Prvi se odnosi na tzv. indirektne akcije vezane za istraživanja u području energije fuzije te nuklearne fisije i zaštite od zračenja. Drugi se odnosi na tzv. direktne akcije u području nuklearnih istraživanja koja provodi Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre - JRC).

Cilj programa je razvoj znanja, poboljšanje znanstvene i tehnologijske stručnosti, sposobnosti i tzv. "know-how" kao potpora sigurnosti, pouzdanosti, održivosti i isplativosti nuklearne energije, uz jačanje Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) u sektoru nuklearne energije. Više informacija možete pronaći ovdje.