Poziv za iskaz interesa za financiranje ili sufinanciranje obnove građevina javnih visokih učilišta u 2018. godini

Poziv za iskaz interesa za financiranje ili sufinanciranje obnove građevina javnih visokih učilišta u 2018. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva javna visoka učilišta na dostavu zahtjeva za financiranjem održavanja i obnove obnova njihovih zgrada u 2018. godini.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je u državnome proračunu za 2018. godinu za potrebe održavanja objekata javnih visokih učilišta sredstva u iznosu od 24.000.000,00 kn te ovim putem namjerava utvrditi stvarne potrebe prihvatljivih podnositelja na održavanju i obnovi njihovih zgrada.

Prihvatljivi podnositelji prijava su javna visoka učilišta.

Prihvatljive građevine su postojeće građevine u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva i/ili  Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave i/ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj i/ili Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i opremanju prihvatljivih objekata.

Provedbeno razdoblje: Za prihvatljive aktivnosti na projektu, prihvatljivost troškova počinje najranije 1. siječnja 2018. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. lipnja 2018. godine.

Više informacija pronađite ovdje.