Planiranje i pisanje projekta

Nakon što ste pronašli fond ili program, potrebno je pripremiti dokumentaciju i prijaviti se na poziv. Svaki objavljeni poziv za dostavu projektnih prijedloga uz sve potrebne obrasce sadrži opće informacije koje se primjenjuju od pripreme do kraja projekta, slanja završnog izvješća i zadnje uplate.

Ovdje možete pronaći informacije koje će vam pomoći pri planiranju Vaše projektne prijave i pisanju kvalitetnog istraživačkog prijedloga.

Pretraživanje partnera

Mnoge mogućnosti financiranja EU zahtijevat će neku vrstu suradnje s partnerima iz drugih zemalja EU. Često je pronalaženje potencijalnih suradnika prva prepreka koja se treba prijeći kako bi se pristupilo sredstvima. Ukoliko nemate već određene partnere ili želite istražiti mogućnost uključivanja dodatnih partnera, ovisno o programu na koji projekt prijavljujete, možete koristiti nekoliko izvora putem kojih možete pristupiti bazi potencijalnih partnera, uključujući i bazu podataka partnera s kojima je Sveučilište u Splitu do sada surađivalo.

Na Funding and Tenders Portalu možete pristupiti pretrazi partnera preko nacionalnih kontakt točki (NCP), CORDIS i drugih institucija.

Na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije možete pronaći partnere s istim projektnim idejama, potrebama ili željama. Pretraživanju kontaktne baze podataka o ustanovama, institucijama i školama zainteresiranim za buduću suradnju u okviru programa Erasmus+ možete pristupiti ovdje.

Također možete koristiti i bazu podataka partnera Sveučilišta u Splitu u kojoj ćete pronaći sve partnere s kojima se do sada surađivalo na projektima. Podatcima će se uskoro moći pristupiti na našim stranicama.

Priprema za pisanje projekta

Različiti pozivi i teme imaju drukčije prioritete i kriterije prihvatljivosti. Zbog toga je važno dobro proučiti dokumente poziva. 

Priprema projekta obično zahtijeva popratnu dokumentaciju koja se mora ishoditi i pripremiti prije same prijave na natječaj, pogotovo ako se radi o bespovratnim sredstvima iz ESI fondova.

U fazi planiranja i pisanja projekta bitno je obratiti pažnju na razradu projektne ideje, koja treba biti relevantna. Strategija projekta treba biti usklađena s temeljnim strateškim dokumentima Sveučilišta. Budžet mora biti u skladu s projektnim aktivnostima i sve stavke trebaju biti dobro obrazložene. Stavke iz budžeta potrebno je uskladiti s narativnim dijelom prijavnog obrasca.

Već u fazi pisanja projektne prijave, važno je voditi računa o postupcima nabave, koji se trebaju na vrijeme predvidjeti i uskladiti sa sveučilišnim Planom nabave.

Svi elementi projekta moraju biti dobro razrađeni, ciljevi točno definirani i predviđeni svi mogući rizici koji bi mogli ugroziti učinke projekta. Bitno je razmisliti o krajnjim ciljevima, rezultatima i korisnicima projekta. Rezultati bi trebali biti mjerljivi i opipljivi, namijenjeni ciljanoj skupini i održivi nakon završetka projekta.