Obzor 2020.

U programu Obzor 2020. podjela troškova je na izravne (direktne) i neizravne (indirektne).

Direktno nastali troškovi odnose se na troškove koji su u potpunosti prouzročeni projektnim aktivnostima i plaćaju se direktno iz sredstava projekta, kao što su troškovi putovanja, opreme i troškovi osoblja (bruto plaće sa svim uključenim doprinosima sukladno zakonodavnom okviru zemlje) koje radi isključivo na projektu. U direktne troškove u Obzoru 2020. također se ubrajaju troškovi trećih strana, podugovaranja, usavršavanja, organizacije događaja u okviru projekta i diseminacije.

Direktno raspoređeni troškovi projekta su u potpunosti prouzročeni aktivnostima više projekata, a utjecaj na pojedini projekt se može izmjeriti i troškovi se plaćaju iz sredstava sveučilišta. Primjeri su održavanje zgrade ili opreme, potrošni laboratorijski materijal i troškovi osoblja koje je plaćeno iz vlastitih sredstava sveučilišta, ali radi na projektu.

Da bi bili prihvatljivi, direktni troškovi moraju nastati od strane korisnika projekta u razdoblju trajanja projekta i biti u vezi s projektnim aktivnostima, biti razumni, opravdani i navedeni u procjeni budžeta.

Osim toga, direktni troškovi moraju biti mjerljivi, provjereni, potvrđeni i zabilježeni u računovodstvu korisnika prema uobičajenoj praksi, koja treba biti usklađena s važećim nacionalnim zakonima (Zakon o radu uz ostale propise u radnom pravu, Zakon o porezu na dohodak). Dokumentaciju za svaki direktni trošak (račun, otpremnica i sl.) treba čuvati najmanje 3 godine nakon završetka projekta.

Indirektni troškovi u Obzoru 2020. obuhvaćeni su jedinstvenom stopom koja iznosi 25% prihvatljivih direktnih troškova, čime se postiže jednostavnost i manja mogućnost pogreške u izračunu. Radi se o troškovima koji nisu izravno vezani uz provedbu projekta, ali su u određenoj mjeri vezani uz projekt. Uključuju troškove fotokopiranja, printanja, režijske troškove i ostale troškove koji se ne mogu izravno rasporediti na projekt i čiji utjecaj na projektne aktivnosti nije direktno mjerljiv.

Prihvatljivi iznos indirektnih troškova se računa kao 25% od ukupnih prihvatljivih direktnih troškova, umanjenih za trošak podugovaranja i doprinosa trećih strana. U Uputama za prijavitelje koje se objavljuju uz pojedini natječaj objašnjeno je što su prihvatljivi, a što neprihvatljivi troškovi.

Prijavitelji projekata EU fondova prilikom prijave moraju dokazati posjedovanje dovoljnih financijskih kapaciteta nužnih za financiranje projekta. U većini slučajeva sudjelovanje u projektu će uključivati angažman vlastitih sredstava prijavitelja, kroz sufinanciranje i/ili predfinanciranje projekta.