Projekti Sveučilišta u Splitu

Sveučilište u Splitu ostvaruje dugogodišnje iskustvo u uspješnoj prijavi i provedbi projekata iz EU programa i fondova. Iskustvo je temeljeno partnerstvom u brojnim projektima financiranim iz programa Obzor 2020., Erasmus+, COSME te Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj kao i ostalih izvora financiranja.

 

Dio projekata Sveučilišta na webu i društvenim mrežama

FAIRSEA_cmyk_4_20-1

FAIRSEA projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskom moru, posebno zbog njegove snažne kulturne, socijalne i ekonomske uloge u regionalnim obalnim zajednicama.

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.

Glavni rezultat projekta bit će razvoj integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te stavlja naglasak na interdisciplinarnost.

Platforma će objedinjavati biološko-ekološke procese i fizikalno-kemijske procese, kao i primarnu proizvodnju, dinamiku resursa uključujući njihovu interakciju te bio-ekonomske aspekte ribarstva.

Ova visokotehnološka i inovativna platforma koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na nacionalnoj i međunarodnoj razini nastalih suradnjom: zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Projektom će se omogućiti dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana.

Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu uključen je u sve radne pakete projekta te je, između ostalog, odgovoran za organizaciju naprednog tečaja (ljetne škole) o kvantitativnim metodama s primjenom u ekosustavnom pristupu ribarstvu, koji je predviđen u sklopu aktivnosti WP3: Mapiranje, standardiziranje, dijeljenje i poboljšanje sposobnosti ekosustavnog pristupa ribarstvu.

 Projekt FAIRSEA se financira u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 1- Blue innovation).

Nositelj projekta je Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS, a uključeno je 11 partnera iz Italije i Hrvatske.

 Ukupni proračun projekta: 2.060.000,00 eura (ERDF+Nacionalno sufinanciranje)

Sredstva Programa: 1.751.000 eura (ERDF)

Početak projekta: 01. siječnja 2019.

Kraj projekta: 28. veljače 2021.


 

 

 

 

 

 

 Watercare aims to improve the quality of the microbial and environment and resource efficiency in bathing and coastal waters reducing the microbial contamination by using innovative tools

WATERCARE project will

  • develop inovative system for monitoring 
  • ad-hoc infrastucture through a forecast operational model 
  • create studies to improve planning and management of marine system environmental problems
  • develop real time alert system able to identify potential risk from fecal contamination of bathing waters

PROJECT DURATION: 01.01.2019.-30.06.2021.

ERDF budget: 2.408.066,49 EUR

TOTAL PROJECT BUDGET: 2.833.019,40 EUR


 
The main objective of ARISTOIL is the reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties (as recognized by EU 432/2012 regulation). The project is coordinated by EGTC Efxini Poli - SolidarCity NETWORK (Lead Partner) with partners from Greece, Italy, Cyprus, Croatia, Spain and the total budget is 2,008,200 EUR.  The expected results of project are: - Reinforcement of production of innovative olive oil product. - Training for 3230 olive oil producers and millers. - Awareness raising for consumers. - Development of a standardised procedure for Olive oil "Health Claim" certification. - Development of Mediterranean Olive Oil cluster of key actors.  https://aristoil.interreg-med.eu/

The main objective of ARISTOIL is the reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties (as recognized by EU 432/2012 regulation). The project is coordinated by EGTC Efxini Poli - SolidarCity NETWORK (Lead Partner) with partners from Greece, Italy, Cyprus, Croatia, Spain and the total budget is 2,008,200 EUR.

The expected results of project are:

- Reinforcement of production of innovative olive oil product.

- Training for 3230 olive oil producers and millers.

- Awareness raising for consumers.

- Development of a standardised procedure for Olive oil "Health Claim" certification.

- Development of Mediterranean Olive Oil cluster of key actors.

https://aristoil.interreg-med.eu/


Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, POMORSKI FAKULTET Split, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Split

Kratki opis projekta:
Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je funkcionalna intergaciji sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.

Specifični ciljevi projekta su:
- Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu , PMF-ST, KTF-ST, PF-ST s naglaskom na razvoj primjenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživake infrastrukture.
- Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživake opreme.
- Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekta, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.

Očekivani rezultati projekta:
- Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanst.istraživ. centrima u RH i inozemstvu.
- Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura.
- Nabavljena specijalizairana znanstveno-istraživačka oprema
- Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti
- Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 85.142.157,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna
Razdoblje provedne projekta: 1. rujna 2018.  -  1.travnja 2021.godine

Kontakt osobe za više informacija: 
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu
021-566-331

www.strukturnifondovi.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.


Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu (UP.03.1.1.02.0046)

Prijavitelj/Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu
Partneri:
Pomorski fakultet u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu i Sveučilišna knjižnica u Splitu

Kratki opis projekta: Projekt planira razvoj i izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku. Projekt će omogućiti osoblju usavršavanje didaktičko pedagoških kompetencija, IKT i jezičnih vještina te opremanje nastavnom literaturom i tehničkom opremom. Kroz planirane studijske posjete na renomirana europska visoka učilišta, nastavno osoblje će upoznati praksu i resurse uspješnih institucija u tom području. U dijelu razvoja i izvedbe studijskih programa za koja su potrebna specijalistička znanja predviđen je angažman vanjskih stručnjaka.

Ciljevi i očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima i jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Projekt će razviti, uspostaviti i započeti izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku što će doprinijeti internacionalizaciji visokog obrazovanja i boljoj integriranosti Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Ukupna vrijednost projekta: 1.750.274,03 kune.

Razdoblje provedbe: 12. listopada 2018. - 11. listopada 2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu

021 566 331

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.

 


Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu (KK.01.1.1.02.0026)

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: Medicinski fakultet u Splitu

Kratki opis projekta:

Projektom je planirana izvedba niz građevinsko-tehničkih intervencija u prilagodbu i opremanje prostora nastambe za pokusne životinje, smještene u zgradi Medicinskog fakulteta, a koja je ključni resurs za provođenje fundamentalnih i primijenjenih biomedicinskih istraživanja za vlastite potrebe, ali i potrebe ostalih sastavnica Sveučilišta te širenje međunarodne znanstveno istraživačke suradnje s javnim i privatnim sektorom. Projektom se planira provesti i organizacijska reforma po smjernicama stručnjaka na tom području, a sve u sklopu organizacijske reforme Sveučilišta.

Ciljevi projekta:

Infrastrukturnim uređenjem i optimalnom organizacijom rada nastambe za pokusne životinje koja se nalazi na Medicinskom fakultetu u Splitu, omogućit će se veći broj znanstvenih istraživanja ovog tipa sastavnicama Sveučilišta u Splitu te stvoriti uvjete za znanstveni rad većeg broja inozemnih istraživača u okviru nastambe, odnosno za intenzivniju međunarodnu znanstvenu suradnju Sveučilišta u Splitu i stranih znanstveno-istraživačkih institucija. Uz povećani kapacitet nastambe za znanstvena istraživanja, relevantnosti samih istraživanja pridonijet će povećana pouzdanost i ponovljivost rezultata provedenih istraživanja koju će omogućiti infrastrukturna adaptacija i ugradnja opreme zbog omogućivanja strogo specifičnih uvjeta rada (najviše higijenski („sterilne“) uvjeti), uzgoja životinja i provođenja pokusa.

Međunarodna prepoznatljivost Sveučilišta u Splitu kao centra znanstvene izvrsnosti ostvarit će se kroz intenzivniju promociju znanstveno-istraživačkih resursa Sveučilišta (novouređene nastambe za životinje).

 

Postojanje nastambe za pokusne životinje po uzoru na najbolje svjetske znanstvene centre dugoročno će dovesti do povećanja potencijala za inovacije. Kao ishod povećanog istraživačkog potencijala očekuju se rezultati koji imaju pozitivan odjek u smislu očuvanja ljudskog zdravlja (prognostička, dijagnostička i terapijska komponenta) koji osim društvene vrijednosti imaju

i velik ekonomski potencijal kroz razne modele komercijalizacije i iskorištavanja rezultata istraživanja.

 

Specifični ciljevi projekta:

-      Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa

-      Povećanje relevantnosti i kvantitete znanstvene produkcije, te znatno unaprjeđenje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta i Medicinskog fakulteta u Splitu

-      Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu s ciljem objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture.

 

Očekivani rezultati projekta:

Realizacija projekta omogućit će istraživačkim skupinama Sveučilišta u Splitu, prvenstveno Medicinskog fakulteta, ali i drugih fakulteta te znanstvenih institucija na regionalnom i nacionalnom nivou, provođenje većeg broja istraživanja, širenje na druge, do sada neprakticirane oblike istraživanja i značajno povećanje relevantnosti znanstvenih otkrića u skladu s dosegnutim najvišim svjetskim standardima, sve u okviru modernizirane istraživačke infrastrukture. Dugoročno, to će dovesti do uspješnog sudjelovanja znanstvenika u međunarodnim istraživačkim aktivnostima (npr. na razini Europske unije ili Sjedinjenih Američkih Država i globalnoj razini) pružajući im bolje uvjete rada te mogućnost suradnje i konkuriranja u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Stvorit će se pretpostavke za bolju edukaciju studenata na svim razinama, posebno na doktorskim i postdoktorskim studijima i obrazovanje visokokvalitetnih kadrova na dodiplomskim studijima, s naglaskom na doktore medicine, što će posredno ojačati i stručnu aktivnost, posebice kvalitetu medicinske skrbi. U krajnjoj liniji utjecaj projekta reflektirat će se i na demografskoj i gospodarskoj razini te razini kvalitete života.

 

Ukupna vrijednost projekta: 19 214 337.50 kn 
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 17 996 047.92 kn 
Razdoblje provedbe projekta: veljača 2019. - svibanj 2020.
Voditelj projekta: prof. Janoš Terzić

Kontakt osobe za više informacija: 
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021-566-331

Ured za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu, 021-557-839, uzz@mefst.hr

Poveznica na mrežne stranice projekta.

 

logo

                                                 www.strukturnifondovi.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.

 


Projekt Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić (KK.09.1.2.01.0014)

Prijavitelj/Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu 

Partner projekta: Studentski centar Split 

Kratki opis projekta:

Studentski dom „Bruno Bušić“ izgrađen je 1978. godine za potrebe Mediteranskih igara u Splitu i od tada je bio u neprestanoj uporabi. Zgrada ima pet etaža i bruto površinu od 5580,98 m² sa 139 soba i to 131 trokrevetnu i 8 dvokrevetnih soba, odnosno ukupno 409 ležaja. Od početka korištenja pa sve do danas nisu rađeni veći zahvati na zgradi. Objekt je danas takav da ne zadovoljava uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu. Stoga je izrađen projekt potpune rekonstrukcije studentskog doma s ciljem promjene svih funkcionalnih dijelova zgrade. Predviđena rekonstrukcija uključuje nadogradnju jednog kata, dogradnju otvorenih evakuacijskih dvokrakih stepenica s istočne i zapadne strane građevine, dogradnju balkona na prvom i drugom katu s južne strane, dogradnju najzapadnijeg modula na trećem katu te ispunjenje svih temeljnih zahtjeva važnih za građevinu. U svrhu racionalnijeg korištenja energije na svim zidovima pročelja bit će izvedena toplinska izolacija, a radi zaštite od buke biti će izvedena odgovarajuća zvučna izolacija smještajnih jedinica. Cjelokupna rekonstrukcija odvijala bi se paralelno u okviru jednog građevinskog zahvata kako bi se maksimalno skratilo vrijeme u kojem studenti neće moći koristiti ovaj dom. Sveučilište u Splitu donijelo je i odgovarajuće odluke kojima sufinancira studentima privatni smještaj za vrijeme rekonstrukcije.

Opći cilj: Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Specifični cilj: Povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Očekivani rezultati projekta: Nakon rekonstrukcije dom će imati 174 sobe od kojih je 121 trokrevetna soba, 49 dvokrevetnih soba te 4 jednokrevetne sobe prilagođene osobama s invaliditetom i sa smanjenom pokretljivosti. Ukupni kapacitet predviđen je za 465 studenata. Bruto površina rekonstruirane građevine bit će 7037 m2 sa svim popratnim sadržajima suvremenog studentskog smještaja.

Ukupna vrijednost projekta: 61.643.911,00 kn

Ukupno bespovratna sredstva EU: 32.550.000,00 kn

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 7.450.000 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 17.400.000,00 kn

Studentski centar Split: 3.500.000 kn

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz 2016. - veljača 2020.

Untitled-1

                                                  www.strukturnifondovi.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.

 


 

Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania – ALMARS (2018-2571/001-001)

Erasmus + projekt jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, za plavi rast i razvoj nastavnog programa morskog ribarstva u Albaniji.

Izvor financiranja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;

Koordinator projekta: Sveučilište u Splitu;

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;

Administrativni menadžer projekta: Aleksandra Banić, dipl. oec, univ. spec. oec.

Referentni broj projekta: 598550-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP


Trajanje projekta: 15.1.2019. - 14.1.2022.

Web stranica projekta: http://almars-project.eu/

logo_projekt