Stručna praksa

2 - 12 mjeseci

1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana.

Prijave se rješavaju odmah po principu „first come, first served“.

Izračun se vrši prema datumima na potvrdama Letter of Confirmation (prije početka stručne prakse) i Statement of Host Institution koje nakon stručne prakse izdaje inozemna institucija, boravak uključuje i radne dane i vikend i ovaj dokument je relevantan za trajanje mobilnosti u slučaju nedoumice.

Financijska potpora isplaćuje se na način: 80% prije odlaska a 20% nakon povratka i dostave valjane dokumentacije.

Na Erasmus+ stručnu praksu je moguće otići unutar godine dana od završetka studija ukoliko se student/ica prijavi dok ima status studenta (prije završetka studija).

OSIGURANJEStudent je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti.
Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Sveučilište će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje.

Student je dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti prije odlaska na Erasmus+ stručnu praksu (a nakon što mu je ista odobrena od strane Povjerenstva za odabir kandidata).

Preslika police osiguranja i europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

KOLIKO PUTA MOBILNOST?
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8), neovisno o tome koliko puta.

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE
Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)
Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu jer su se iskoristila raspoloživa sredstva prije kraja natječaja.

FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj instituciji. Konačan iznos financijske potpore za akademsku godinu 2014./15. određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu
Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine:

pic pdf

 

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva u iznosu od 100 EUR za odlazak na mobilnost. 

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod) prethodne godine.

Popis svih neoporezivih dohodaka je dostupan na poveznici http://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak

JEZIČNA PRIPREMA
Određene inozemne institucije zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su se dužni informirati o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva. Uredu za međunarodnu suradnju je, na zahtjev, prije mobilnosti potrebno priložiti i potvrdu o znanju određenog stranog jezika.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište.

Ukoliko student/ica želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku.

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI
proučiti internetske stranice prihvatne ustanove
ishoditi scan potpisanog i pečatiranog Letter of Confirmation dokumenta od prihvatne ustanove
elektronski ispuniti i vlastoručno potpisati Prijavni obrazac, CV u Europass formatu, motivacijsko pismo na eng. jeziku (za Sveučilišno povjerenstvo), ishoditi prijepis svih ocjena na studiju (obe razine), dostaviti potpisanu Privolu za objavu/slanje osobnih podataka,
ishoditi Potvrdu o usklađenosti stručne prakse s ishodima studija u nadležne osobe na matičnoj sastavnici
u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti La - Learning Agreement for traineeships (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator
isl.) te prihvatna ustanova
sklopiti Ugovor o stručnoj praksi sa Sveučilištem
sklopiti policu osiguranja i dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja
OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE
Po povratku s inozemne ustanove studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

Presliku LA
Izjavu inozemne institucije- Statement of Host Institution
Potvrdu o radu - Transcript of Work
Završno izvješće - Final form - student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava na mrežnoj stranici EU Commission

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj dužni su pratiti sljedeće korake:

1. Javiti se Erasmus koordinatoru na matičnoj sastavnici radi utvrđivanja kvalitete prijave i usklađenosti planiranih aktivnosti prakse s ishodima učenja studijskog programa.

2. Sastavnica studentu izdaje potvrdu o usklađenosti planiranih aktivnosti prakse s ishodima učenja studijskog programa

3. Kako bi potvrdu izdala, sastavnici se na uvid dostavlja sljedeća dokumentacija:

3.1. Prijavni obrazac za akademsku godinu 2017./2018. (elektronski ispuniti i potpisati)

 3.2. Letter of Confirmation potpisan od strane prihvatne ustanove (Potvrda prihvatne ustanove o spremnosti na prihvat studenta)

3.3. Životopis na engleskom jeziku (na Europass c.v. obrascu na engleskom jeziku

3.4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku

 3.5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

3.6. Privola za objavu/slanje osobnih podataka