Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.


Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.


Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskoga vojnog učilišta i Ministarstva obrane. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima Vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba”– Pomorske baze „Lora” u Splitu te na Pomorskom fakultetu.

Sastavni dio studija su vojnostručna i plovidbena praksa. Tijekom vojnostručne prakse studenti ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim naoružanjem, gađanjem i održavanjem oružja te orijentacijom u prostoru i okružju. Plovidbenom praksom i svakodnevnim brodskim aktivnostima studenti se upoznaju sa životom i radom na brodu. Plovidbena praksa provodi se na brodovima HRM-a i ostalim javnim brodovima.

http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/vVJCHk8Eq0acsxFISZtOvQ/Image/15.jpg

Vodič kroz sveučilišni studijski program Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo traje 10 semestara ili 5 godina i čijim se završetkom stječe završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potpisivanjem ugovora s jednim od navedenih ministarstava studentima se nakon završetka studija osigurava zapošljavanje u ministarstvu s kojim je potpisan ugovor o stipendiji.
Stipendistima Ministarstva obrane RH osigurani su stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora, sportska oprema, troškovi javnog prijevoza. Nakon završetka studijskog programa dodjeljuje im se prvi časnički čin te preuzimaju prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga. Tijekom redovitog profesionalnog razvoja časnici se upućuju na više razine obrazovanja časnika i na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu. Njihovim završetkom stječu uvjete za promicanje u viši čin i postavljanje na više zapovjedne dužnosti.

http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/FWEHglXF0kmhAX4bfvpHiQ/Image/35.jpg

Uvjeti su upisa na studijski program Vojnog pomorstva:

 • završena četverogodišnja srednja škola,
 • položena državna matura
 • te posebni psihofizički, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

Posebni uvjeti upisa propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 13/14, NN 134/15, NN 138/15), Pravilnikom o postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, NN 134/15, NN 109/16 i NN 97/17).

UPISNE KVOTE U AKADEMSKOJ 2020./2021.

  Ministarstvo obrane RH Ministarstvo unutarnjih poslova RH Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH Strani državljani
  20     6
UKUPNO 26

 

Rang-lista za upis na studij Vojnog pomorstva sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

A) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

B) položenih ispita na državnoj maturi

OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Prosjek ocjena svih predmeta srednje škole 10,00 %
DRŽAVNA MATURA
Hrvatski jezik Razina B 20,00 %
Matematika Razina B 35,00 %
Engleski jezik Razina B 35,00 %

 

Da bi pristupnik bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

LJETNI UPISNI ROK 

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija u Lori, objekt br. 7, 1. kat:

23. srpnja 2020. od 09.00 do 13.00.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 • dvije fotografije (veličina 35mm x 45 mm)
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
 • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu

Studenti studija Vojno pomorstvo ne plaćaju upisninu na studij. Njihovu upisninu financirat će MORH.

 *Troškovi studija redovitih studenata koji su prethodno studirali u statusu redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj na istoj razini studija, a u akademskoj godini 2019./2020. ponovo upisuju prvu godinu studija iznose, sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu 8.000,00 kn (slovima: osamtisuća kuna) i mogu se platiti u dva jednaka obroka (prvi odmah pri upisu, drugi do kraja zimskog semestra). 

LJETNI ROK 2020./2021.

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija u Lori, objekt br. 7, 1. kat:

u ljetnom roku 23. srpnja 2020. od 09.00 do 13.00.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo.

Javni natječaj za prijem u kadetsku službu na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo a.g. 2020./2021.

Pristupnici koji se prijavljuju za prijem u kadetsku službu Ministarstva obrane RH dužni su podnijeti i pismenu prijavu na natječaj na adresu: Ministarstvo obrane RH, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256 b.

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2020.

 

JESENSKI ROK 2019./2020.

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija u jesenskom roku

23. rujna 2019. od 08:00 do 12:00 u Lori.

Javni natječaj za prijem u kadetsku službu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo

Pristupnici koji se prijavljuju za prijem u kadetsku službu Ministarstva obrane RH dužni su podnijeti i pismenu prijavu na natječaj na adresu: Ministarstvo obrane RH, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256 b.

Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2019. 

 

Javni natječaj o stipendiraju studenata Ministarstva unutarnjih poslova za Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova dužni su osim prethodno opisanog načina prijave podnijeti i pismenu prijavu na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33.

Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2019. 

 

LJETNI ROK 2019./2020.

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija u ljetnom roku

18. srpnja 2019. i 19. srpnja 2019. od 10.00 do 14.00 u Lori.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo.

Natječaj Sveučilišta u Splitu za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2019./2020.

Javni natječaj za prijem u kadetsku službu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo

Pristupnici koji se prijavljuju za prijem u kadetsku službu Ministarstva obrane RH dužni su podnijeti i pismenu prijavu na natječaj na adresu: Ministarstvo obrane RH, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256 b.

Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2019. 

Javni natječaj o stipendiraju studenata Ministarstva unutarnjih poslova za Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova dužni su osim prethodno opisanog načina prijave podnijeti i pismenu prijavu na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33.

Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2019. 

Javni natječaj o stipendiranju studenata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo 

Pristupnici koji se prijavljuju za prijem u službu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dužni su  podnijeti i pismenu prijavu na natječaj na adresu: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14.

Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2019. 

 

 

STUDIJ VOJNO POMORSTVO

SVEUČILIŠTE U SPLITU

e mail: vojno.pomorstvo@unist.hr

e mail: katarina.balic@unist.hr 

Kontakt tel: +385 (0) 558 268


http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/rzeJZnH7CE2T_XCoVoBZpw/Image/P1020123.JPG

PREMA PRAVILNIKU O STUDIRANJU NA POSEBNOM INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU VOJNO POMORSTVO

Članak 33.
Ispit iz nastavnog predmeta može se polagati najviše četiri puta u akademskoj godini.
Četvrti put ispit se polaže pred tročlanim nastavničkim povjerenstvom, čiji sastav predlažu voditelj i zamjenik voditelja studija.
Jedan od članova povjerenstva je i predmetni nastavnih koji ne može biti predsjednik povjerenstva.
Odluka nastavničkog povjerenstva je konačna.
Kadet/stipendist koji ni četvrti put ne položi ispit iz nekog predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet prema izvedbenom planu nastavnog predmeta važećem za godinu u kojoj polaže ispit.
Ako kadet/stipendist ni nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, gubi pravo studiranja na upisanom studiju.

Članak 32.

Prijava ispita

Kadet/stipendist prijavljuje ispit najkasnije tri dana prije termina održavanja ispita u skladu s rasporedom ispita koji utvrđuje Vijeće studija.
Kadet/stipendist prijavljuje ispit putem računala (službeni informacijski sustav studija) koristeći odgovarajući programski modul STUDOMAT.

Odjava ispita

Kadet/stipendist ima pravo odjaviti prijavljeni ispit putem računala koristeći odgovarajući programski modul STUDOMAT, najkasnije tri dana prije termina određenog za polaganje ispita.


Poštovane kolege studenti, vodite računa o navedenim činjenicama propisanim pravilnicima kako ne bi došli u situaciju da izgubite pravo studiranja.

Raspored ispitnih rokova u zimskom semestru akademske godine 2019./2020.

Raspored ispitnih rokova u akademskoj godini 2018./2019.

ČLANOVI VIJEĆA STUDIJA VOJNO POMORSTVO

 • prof. dr. sc. Goran Kardum, prorektor Sveučilišta u Splitu, predsjedavajući Vijeća studija
 • prof. dr. sc. Merica Slišković, voditeljica studija Vojnog pomorstva
 • kapetan bojnog broda doc. dr. sc. Luka Mihanović, HVU, voditelj studija Vojnog pomorstva
 • general-bojnik Mate Pađen, zapovjednik HVU-a „ Dr. Franjo Tuđman“
 • brigadir mr. sc. Boženko Đevoić, dekan HVU-a
 • doc. dr. sc. Jadranka Herceg, predstavnica MORH-a
 • prof. dr. sc. Nikola Račić, Pomorski fakultet u Splitu
 • dr. sc. Krunoslav Borovec, dekan Visoke policijske škole
 • Ana-Marija Batinović, dipl. ing. pomorskog prometa, predstavnica MMPI-ja
 • komodor Damir Dojkić, predstavnik Hrvatske ratne mornarice
 • brigadirka mr. sc. Vesna Trut, HVU
 • kapetan bojnog broda Boris Kero, HVU
 • Silvana Kokan, prof., HVU
 • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić, Pomorski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Đorđe Dobrota, Pomorski fakultet u Splitu, Vojno brodostrojarstvo
 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, Pomorski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ivan Matijević, Filozofski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ivica Pavić, Pomorski fakultet u Splitu, Vojna nautika
 • Tomislav Sunko, kapetan korvete, HVU, Vojna nautika
 • Tino Sumić, dipl. ing. brodostrojarstva, Vojno brodostrojarstvo
 • kadet Vivana Stanić
 • kadet Petar Vukšić
 • kadetkinja Andrea Šimić

Poslovnik o radu Vijeća studija Vojno pomorstvo 

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU

http://www.unist.hr/studiji-i-nastava/studij-vojno-pomorstvo

REFERADA STUDIJA VOJNO POMORSTVO

Katarina Balić, mag.ing.admin.nav

Poljička cesta 35, 21000 Split

tel. +385 (0) 21 558 268

e-mail: katarina.balic@unist.hr 

 vojno.pomorstvo@unist.hr

 

VODITELJI STUDIJA VOJNO POMORSTVO

prof. dr .sc. Merica Slišković

doc. dr. sc. Luka Mihanović, kapetan bojnog broda

e-mail: merica.sliskovic@unist.hr

 

HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE Dr. FRANJO TUĐMAN

www.morh.hr

Ilica 256b, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 (0) 13786666

e-mail: info.hvu@morh.hr

 

POLICIJSKA AKADEMIJA

www.mup.hr

Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

tel. +385 (0) 1 242 6304

e-mail: mtrlin@fkz.hr

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

www.mppi.hr

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

tel. +385 (0) 1 616 9371

e- mail: ana-marija.batinovic@pomorstvo.hr