Close
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
28.4.2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini te će sukladno njemu dodjeljivati financijsku potporu izdavačima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.
Časopisom se smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku. Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:
 - znanstveni časopisi,
 - časopisi za popularizaciju znanosti.

Na Javni poziv mogu se prijaviti znanstvene organizacije, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:
- tisak,
- obrada (prijelom),
- priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
- priprema teksta u XML ili drugim odgovarajućim formatima,
- poštarina,
- uredski pribor i oprema,
- honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
- digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
- priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
- sustavi za otkrivanje plagijata,
- troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
- drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.
 
Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno kriterijima, a ista ne može biti veća od traženog iznosa.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 23. svibnja 2022. godine.

All newsNext

Imate pitanje? Tu smo!