Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja


Sveučilište u Splitu i sve njegove sastavnice kontinuirano teže stvaranju radnog okruženja koje omogućuje visoka akademska postignuća i profesionalni razvoj svih djelatnika. Nastojimo poticati akademsku izvrsnost i izgradnju ugodnog, prihvaćajućeg i kolegijalnog ozračja za sve koji borave na našim sastavnicama.

Sveučilište u Splitu odlučno se suprotstavlja svakom obliku diskriminacije, uznemiravanja, nasilja ili odmazde među zaposlenicima i studentima te se zalaže za inkluzivnost svih bez obzira na rasu, dob, spol, vjeroispovijest, nacionalnu i etičku pripadnost, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, bračni status, invaliditet i sl.Razlike su dobrodošle i čine našu akademsku zajednicu bogatijom.

Promičemo i zalažemo se za suradne, brižne i profesionalne odnose, transparentnost, timski rad, poštenje i poštovanje, kulturu akademskog dijaloga, izbjegavanje nanošenja štete, suradnju s lokalnom zajednicom, osjetljivost na potrebite, čuvanje okoliša. Upravo stoga želimo prevenirati moguće neželjene pojave kao što su: diskriminacija, uznemiravanje, nametljivo ponašanje, zlostavljanje.

Sveučilište u Splitu na sjednici je Senata 30. travnja 2021. godine donijelo Politiku protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u SplituProtokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije,  uznemiravanja i spolnog uznemiravanja


VIDEO


DOBRO JE ZNATI

Diskriminacijom je ponašanje kojim se zaposlenik ili student izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugog zaposlenika ili studenta na temelju rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog li socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za zaposlenika ili studenta.

Spolno uznemiravanje je poseban oblik uznemiravanja koji se očituje u svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a posebice ako stvara zastrašujuće, neprijateljsko, ponižavajuće, omalovažavajuće ili uvredljivo okruženje za zaposlenika ili studenta. Obuhvaća neželjena seksualna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir te time osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj i izazivaju osjećaj srama. U većini slučajeva se radi o ponovljenim ponašanjima koja se javljaju kroz dulje vremensko razdoblje i za koje žrtva ne može naći sustavno rješenje. Najčešći oblici su neželjene seksualne primjedbe i verbalni prijedlozi, neprikladna pažnja, fizički dodiri, seksističke, uvredljive i diskriminirajuće primjedbe i šale, širenje seksualnih glasina o osobi i drugo.

Zaštita dostojanstva zaposlenika označava zaštitu zaposlenika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Takvo ponašanje uključuje, primjerice, uvrede, prijetnje, omalovažavanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, izostanak komunikacije sa zaposlenikom, dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka, uskrata radnih zadataka, dodjeljivanje ponižavajućih radnih zadataka, ismijavanje žrtve, stalno kritiziranje rada zaposlenika i drugo.

Nasilje se smatra se svaki čin fizičke ili psihičke prinude s ciljem nanošenje nekog oblika tjelesne ili duševne patnje drugoj osobi, ili uspostave kontrole ili moći nad drugom osobom.

Ovdje smo da bismo vas podržali
Ako ste doživjeli diskriminaciju, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, možete se obratiti Povjerenstva za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja na pojedinoj sastavnici ili podnijeti prijavu na email  odgovarajućeg povjerenstva na pojedinom fakultetu ili odjelu Sveučilišta. 

Članovi Povjerenstava na pojedinim sastavnicama te kontakt adrese dani su u priloženom dokumentu.

Za zaposlenike Rektorata te studente i nastavnike studija koji se izvode u organizaciji Rektorata nadležno je povjerenstvo:

član / zamjenik člana:
izv. prof. dr. sc. Željko Radić / prof. dr. sc. Merica Slišković
doc. dr. sc. Ana Jeličić / prof. dr. sc. Tomislav Kilić
doc. dr. sc. Sendi Kuret / prof. dr. sc. Goran Kardum

studentski predstavnici:
Petra Kraljević
Tomislav Milošević

kontakt (e-mail):
povjerenstvozastitaoddu@unist.hr

Korisne poveznice
Psihološko savjetovalište Filozofskog fakulteta 
Priručnik o diskriminaciji i mobingu na radnom mjestu
 

Imate pitanje? Tu smo!